• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM we Wrocławiu: wolne stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej

en
12-01-2017, 08:24
UM we Wrocławiu: wolne stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej - konkurs na funkcję kierownika (fot. pixabay)
Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
ogłosił ogólnopolski konkurs na funkcję kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Wymagania stawiane kandydatom:
- tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie stomatologia,
- osiągnięcia zawodowe w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami  badawczymi,
- specjalizacja zgodna w zakresie działania UM.

 Do konkursu nie może przystąpić osoba, która:
- nie spełnia warunków określonych w art. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- z którą rektor szkoły wyższej, z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademickiego, rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na podstawie art. 124 ust 1 pkt 3-4 i ust. 2, art. 125 i 126, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. 2012 poz. 572 ze zm.),
- została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r., może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

Potrzebne dokumenty:
- zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym,
- oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią „Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w  jednostkach wydziałowych i międzywydziałowych” – załącznik do zarządzenia nr 13/XIV R/2007 Rektora AM z 22 lutego 2007 r., dostępny na stronie www.umed.wroc.pl/konkursy,
- życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy naukowej i zawodowej,
- odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz odpowiedniej specjalizacji,
- wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW),
- informacja o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
- proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
- zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata (jeżeli dotyczy),
- deklaracja w sprawie podstawowego zatrudnienia, zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- informacja o zatrudnieniu w innych jednostkach, w szczególności w innych uczelniach, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do prowadzenia kierunku studiów oraz nadawania stopni naukowych, z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,
- oświadczenie o braku przesłanek, o których mowa w pkt. § 10 pkt. 2, 3, 4 – Regulaminu Postępowania Konkursowego,
- ocena za ostatni okres pełnienia funkcji kierownika w przypadku osoby kandydującej na kolejną kadencję w tej samej jednostce, 
- opinia kierownika katedry dotycząca osoby kandydującej na następną kadencję w tej samej jednostce, w przypadku konkursu na kierownika jednostki wchodzącej w skład katedry
- ewentualne referencje lub opinie.

 Termin składania dokumentów: 16 stycznia 2017 r.

Więcej: umed.wroc.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   UM we Wrocławiu  

POLECAMY W SERWISACH