PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Specjalizacje: będą zmiany w akredytacjach, szkoleniach i PES

ms
06-10-2015, 08:10
Specjalizacje: będą zmiany w akredytacjach, szkoleniach i  PES CMKP w Warszawie
Do końca października można zgłaszać uwagi w formule konsultacji publicznych do projektu ustawy o uzyskiwaniu tytuły specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Akredytacje z CMKP
Przewiduje się, że w systemie będą uczestniczyć jednostki szkolące, które uzyskają akredytację, udzielaną przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Projekt ustawy określa procedurę udzielania akredytacji.

Postępowanie w tej sprawie będzie wszczynane na wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić szkolenie specjalizacyjne, składanego do dyrektora CMKP.

Dyrektor CMKP, na podstawie opinii zespołu ekspertów, będzie udzielał akredytacji i dokonywał wpisu na listę jednostek szkolących albo odmówi udzielenia akredytacji.

Programy specjalizacji z CMKP
Szkolenie specjalizacyjne — jak dotychczas — będzie odbywać się na podstawie programów specjalizacji opracowywanych przez zespół ekspertów powoływanych przez dyrektora CMKP i zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Postępowanie kwalifikacyjne z udziałem wojewody
Postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce, w którym dana osoba zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne. Dotychczas postępowanie to było prowadzone w jednostkach szkolących przy udziale konsultantów wojewódzkich w danych dziedzinach i wojewody. Przyjęty w projekcie model ma na celu usprawnienie i skrócenie postępowania kwalifikacyjnego, co pozwoli na zmniejszenie obciążeń biurokratycznych spoczywających na osobach, które zamierzają rozpocząć szkolenie specjalizacyjne.

Nowe rozwiązanie ujednolici i uporządkuje procedury w tym zakresie.

Kontrole realizacji szkolenia specjalizacyjnego przez CMKP
Nową regulacją jest określenie zasad kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego. Będzie ona prowadzona przez zespół kontrolny, powoływany przez dyrektora CMKP. W projekcie określono zakres czynności kontrolnych oraz uprawnienia kontrolerów, a także dokumentację sporządzaną w wyniku kontroli i związane z tym procedury.

Określono także konsekwencje dla jednostki szkolącej — w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli oraz niewykonania zaleceń pokontrolnych. Jednostka szkoląca traci akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Projektowane rozwiązania w tym obszarze przyczynią się do podniesienia jakości szkolenia specjalizacyjnego, co jest niezwykle istotne ze względu na fakt, iż szkolenie specjalizacyjne będzie mogło być prowadzone przez podmioty, które spełnią warunki niezbędne do uzyskania akredytacji.

                                                                 ZMIANY W PES

Tryb uzupełniania braków
W projekcie szczegółowo określono zasady przystępowania i składania PES. Proponuje się zmianę systemu dopuszczania do egzaminu. Na gruncie dotychczasowych przepisów procedura ta była kilkuetapowa i brały w niej udział ośrodki wojewódzkie oraz Państwowa Komisja Egzaminacyjna, która podejmowała decyzję o dopuszczeniu do PES.

SŁOWA KLUCZOWE
specjalizacje   CMKP   PES  

POLECAMY W SERWISACH