PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Sąd orzeka kto może kształcić w zawodzie technik dentystyczny

ms
03-02-2014, 11:57
Sąd orzeka kto może kształcić w zawodzie technik dentystyczny Sąd orzeka kto może kształcić w zawodzie technik dentystyczny (foto:freedigitalphotos)
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obie instytucje uznały, że jedna z Wyższych Szkół Zawodowych nie powinna dostać uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „techniki dentystyczne" na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozpatrując wniosek WSzZ, zasięgnął opinii merytorycznej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezydium PKA negatywnie zaopiniowało wniosek WSzZ. Minister, po zapoznaniu się z opiniami PKA, wydał decyzję odmawiającą nadania Szkole Wyższej uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku "techniki dentystyczne".

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego trafnie przyjął, że sytuacja nie pozwala na uznanie, że kształcenie na kierunku "techniki dentystyczne" zostanie prawidłowo zorganizowane.
Jedną z negatywnych przesłanek było niespełnienie wymagań dotyczących liczby zatrudnionych nauczycieli akademickich. Spośród dziesięciu osób zgłoszonych przez Szkołę Wyższą do minimum kadrowego, trzech doktorów nauk nie dysponowało dorobkiem naukowym lub doświadczeniem zawodowym w zakresie jednej z dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia na kierunku "techniki dentystyczne".
Wniosek nie zawierał ponadto informacji na temat dorobku naukowego i praktycznego jednego z doktorów nauk. Wobec tego nie można było przyjąć, że Szkoła Wyższa spełnia wymagania dotyczące minimalnej liczby i kwalifikacji nauczycieli akademickich, a jest to w świetle wymogów ustawowych (art. 9 ust. 3 pkt 1a i pkt 1b Prawa o szkolnictwie wyższym) warunek podstawowy uzyskania uprawnień.

Wnioskodawca nie przedstawił także dowodów świadczących o zapewnieniu studentom możliwości odbywania praktyk zawodowych w jednostkach zajmujących się wykonywaniem prac protetycznych i technik dentystycznych.
WSA natomiast uznał za wystarczające odbywanie praktyk w laboratorium chemicznym, zakładzie przemysłowym i instytucjach badawczych, co nie w pełni odpowiada potrzebom kształcenia na kierunku "techniki dentystyczne" - profil praktyczny.
Ponadto wniosek nie zawierał szczegółowych informacji na temat bazy lokalowej, infrastruktury oraz dostępności zbiorów bibliotecznych dla studentów wnioskowanego kierunku nauczania.
W zakresie wymogów dotyczących zakładanych efektów kształcenia oraz szczegółowego programu studiów dla kierunku "techniki dentystyczne" - profil praktyczny wniosek zawierał liczne braki.
Dopiero na etapie postępowania odwoławczego Wyższa Szkoła doprecyzowała wniosek w obszarze: zasadniczych celów kształcenia i efektów kształcenia na wnioskowanym kierunku, w tym:
- ogólnych i szczegółowych efektów kształcenia;
- ogólnej liczby ECTS,
metody walidacji efektów,
- schematu sylabusów dla zajęć,
- analizy zgodności przygotowanego wzorca z deskryptorami obszarowymi właściwymi dla opisu poziomu.
Wnioskodawca w zasadzie pozbawił PKA możliwości merytorycznej oceny dokonanych opracowań. Zatem uzupełnienie wniosku, po zakończeniu procesu opiniowania przez PKA, nie może wpływać na wadliwość prawną oceny podmiotu eksperckiego.
W ocenie WSA, zaskarżona decyzja nie narusza przepisów prawa materialnego stanowiących podstawę jej wydania. Także nie narusza w sposób istotny przepisów k.p.a.

Sygnatura: II SA/Wa 1026/13

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH