PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Prezydium NRL przeciwne zwiększaniu limitów przyjęć na studia stomatologiczne

ms
18-06-2015, 13:56
Prezydium NRL przeciwne zwiększaniu limitów przyjęć na studia stomatologiczne NRL nie chce większej liczby studentów (foto: Fotolia/PTWP)
W ocenie Prezydium NRL, zwiększenie limitu przyjęć na kierunku lekarsko – dentystycznym skutkować będzie obniżeniem jakości kształcenia, zaś rosnąca liczba absolwentów, przewyższająca zapotrzebowanie na lekarzy dentystów, w sposób znaczny utrudni tym osobom wykonywanie zawodu lekarza dentysty.

Prezydium NRL zaakceptowało stanowisko Komisji Stomatologicznej negatywnie oceniającej projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunek lekarsko - dentystyczny, powtarzając przy okazji argumentację podnoszoną podczas wyjazdowego posiedzenie KS NRL w Serocku.

Oto treść stanowiska Prezydium NRL:
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia brak realizacji upoważnienia ustawowego zawartego w przepisie art. 8 ust. 9 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, który nakazuje, aby przy ustalaniu limitu przyjęć uwzględnić możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków. Uzasadnienie projektu rozporządzenia ogranicza się jedynie do ogólnego stwierdzenia, że limity przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko–dentystyczny zostały ustalone przy uwzględnieniu możliwości dydaktycznych poszczególnych uczelni oraz zapotrzebowania na absolwentów tego kierunku, nie wskazując jednak na jakiekolwiek wcześniejsze analizy zagadnienia pod kątem rzeczywistego spełnienia ww. przesłanek. Treść uzasadnienia projektu rozporządzenia wskazuje, iż nie zostały wzięte pod uwagę takie chociażby kwestie jak to, czy zwiększeniu (na poziomie projektowanym przez Ministra Zdrowia) limitu przyjęć na kierunek lekarsko–dentystyczny odpowiadają możliwości uczelni, w tym możliwości finansowe oraz możliwość zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia i należytej realizacji programu praktycznego studiów. 

Nieprzeprowadzenie wcześniejszej analizy zapotrzebowania na absolwentów kierunku lekarsko–dentystycznego niepokoi tym bardziej, że według Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ustalone limity przyjęć na ten kierunek nie odzwierciedlają potrzeb systemu ochrony zdrowia w zakresie udzielania świadczeń stomatologicznych. Powyższe prowadzi do wniosku, że określone w projekcie rozporządzenia limity przyjęć na kierunek lekarsko–dentystyczny ustalone zostały wbrew dyspozycji przepisu art. 8 ust. 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jedynie na podstawie propozycji uczelni posiadających uprawnienia do kształcenia na kierunku lekarsko–dentystycznym.

Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa , że na polskim rynku nie występuje niedobór lekarzy dentystów. Przeprowadzane w tym zakresie analizy jednoznacznie wskazują, że liczba lekarzy dentystów w Polsce zdecydowanie przewyższa średnią unijną. Pomimo tego, że nie stwierdza się wzrostu krajowego zapotrzebowania na usługi stomatologiczne, limity przyjęć na studia lekarsko-dentystyczne w Polsce są nieustannie co roku zwiększane. I tak, w stosunku do roku akademickiego 2014/2015 proponowany limit przyjęć na kierunku lekarsko–dentystycznym na rok akademicki 2015/2016 jest wyższy ogółem o 88 miejsc, zaś np. w stosunku do roku akademickiego 2011/2012 - o 215 miejsc. Z uwagi na to, argumentacja Ministra Zdrowia przemawiająca za zwiększeniem limitu przyjęć na kierunku lekarsko–dentystycznym, oparta na teorii uzupełnienia niedoboru kadry w dziedzinie stomatologii wyższą liczbą studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, jest nieuzasadniona.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, wskazywane duże zapotrzebowanie na świadczenia stomatologiczne ma związek jedynie z niedostatecznymi nakładami na świadczenia opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, nie zaś z liczebnością kadry medycznej realizującej ren rodzaj usług. 

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, zwiększenie limitu przyjęć na kierunku lekarsko–dentystycznym skutkować będzie obniżeniem jakości kształcenia zarówno teoretycznego jak i praktycznego na tym kierunku, zaś rosnąca liczba absolwentów stomatologii, przewyższająca zapotrzebowanie na lekarzy dentystów, w sposób znaczny utrudni tym osobom wykonywanie zawodu lekarza dentysty.

Mając na uwadze powyższe, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia proponowany wzrost limitu przyjęć na kierunek lekarsko–dentystyczny, wnosząc tym samym o zmniejszenie tego limitu w roku akademickim 2015/2016.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH