PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Prezydium NRL o zmianach w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

ms
24-07-2017, 11:51
Prezydium NRL o zmianach w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego CMKP (źródło Google Maps)
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oceniło projekt ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, zgłaszając kilka istotnych, merytorycznych uwag.


W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej:
- do zadań CMKP powinna należeć współpraca z samorządami zawodów wymienionych w art. 2 ust 3 projektu ustawy.
- w  Radzie Naukowej CMKP powinno być  miejsce dla przedstawiciela samorządu zawodów wymienionych w art. 2 ust.3 projektu ustawy,  który powinien być samodzielnym pracownikiem naukowym. 
Prezydium NRL uważa, że takie rozwiązania są konieczne ze względu na stałą współpracę i konsultację z reprezentacją zawodów medycznych przy organizowaniu i prowadzeniu kształcenia podyplomowego.

O czym mówi proponowany art. 2 ust.3? Oto jego treść.
CMKP organizuje, koordynuje i kontroluje zadania w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody medyczne mające zastosowanie w ochronie zdrowia, z wyłączeniem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów przypomniał, że wielokrotnie wyrażał gotowość przejęcia zadań w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Ostatnio Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy w Apelu nr 3 z dnia 16 maja 2016r. wnosił o przekazanie Naczelnej Izbie Lekarskiej zadań realizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w zakresie kształcenia specjalizacyjnego, ustawicznego doskonalenia zawodowego oraz kształcenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzinach medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lekarzy i lekarzy dentystów.

Samorząd lekarski w ten sposób chciał uzyskać realny wpływ na kształt i przebieg kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezydium NRL uważa, że należałoby rozszerzyć przewidziany w art. 2 ust. 3 projektu ustawy wyjątek i wyłączyć spod działania CMKP nie tylko kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezydium NRL postuluje ponadto, aby z treści art. 2 ust. 3 projektu ustawy usunąć zapis dotyczący kontroli zadań w zakresie kształcenia podyplomowego. CMKP zarówno bowiem organizuje jak i koordynuje kształcenie podyplomowe, tym samym nie powinien  mieć uprawnień do kontrolowania wykonywanych przez siebie zadań. Takie rozwiązanie zaprzecza celom kontroli i poddaje w wątpliwość jej obiektywizm. Kontrola powinna być powierzona właściwym organom samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezydium NRL uważa, że w art. 2 ust. 6 projektu określono  możliwość współpracy CMKP z innymi szkołami wyższymi i jednostkami naukowymi na zasadach wspólnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 31a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Brak jest w ustawie podobnego uregulowania umożliwiającego współpracę z izbami lekarskimi.

SŁOWA KLUCZOWE
CMKP   NRL  

POLECAMY W SERWISACH