PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Prezydium NRL o przepisach dotyczących LDEK i LEK

ms
14-08-2017, 07:40
Prezydium NRL o przepisach dotyczących LDEK i LEK LDEK na Atlas Arenie w Łodzi (foto: AA)
Do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie LEK i LDEK Prezydium NRL wniosło kilka istotnych uwag.

Jaki zakres problematyki w pytaniach testowych LEK i LDEK?
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje dodanie w § 2 ustęp 1 o następującym brzmieniu: „Zakres problematyki uwzględnianej przy opracowaniu pytań testowych Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego obejmuje wiedzę z zakresu programu studiów w dziedzinach medycyny i problemach medycznych określonych programem stażu podyplomowego lekarza i stażu podyplomowego lekarza dentysty”.
Dlaczego?
Zapis ten wypełni delegację ustawową do wydania rozporządzenia zawartą w art. 14f ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który przewiduje, że minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, nie tylko wykaz dziedzin medycyny, ale także zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych LEK i LDEK.

Czym różni się kopia od odpisu?
Prezydium zwraca uwagę, że nie można stawiać znaku równości między pojęciem odpisu a pojęciem kopii, a niestety na to wychodzi czytając projekt rozporządzenia.
Zastrzeżenia Prezydium NRL budzi § 21 ust. 2 projektu rozporządzenia, który przewiduje, że odpis świadectwa złożenia egzaminu jest wydawany na pisemny wniosek zdającego LEK, LDEK jako dodatkowy egzemplarz świadectwa, mający charakter jego kopii.
Jakie różnice?
Na różnice wskazuje m.in. ostatnia nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw), która wyraźnie odróżnia pojęcie kopii od pojęcia odpisu.
Art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta mówi, że odpis to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem, natomiast kopia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu).
Co zrobić?
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje, aby w § 21 ust. 2 projektu rozporządzenia usunąć wzmiankę, że odpis świadectwa złożenia LEK, LDEK ma charakter kopii.

Jaki język zdawanych egzaminów?
Prezydium pozytywnie ocenia dodanie do treści świadectwa o złożeniu egzaminu LEK i LDEK informacji, w jakim języku egzamin był zdawany. Zmiana treści świadectwa jest realizacją postulatu Naczelnej Izby Lekarskiej wynikającego z faktu, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego wydanym na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu LEK, LDEK w języku polskim stanowi dowód dostatecznej znajomości języka polskiego zwalniający z wymogu złożenia egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Naczelną Radę Lekarską.

SŁOWA KLUCZOWE
NRL   LDEK  

POLECAMY W SERWISACH