PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Praca czeka w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej ŚUM

smn
17-02-2017, 12:14
Praca czeka w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej ŚUM Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym‎ w Zabrzu (źródło: Google maps)
Trwa konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej ŚUM.

Kryteria, które należy spełnić:
- co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego zgodny z zakresem działania jednostki,
- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ma być podstawowym miejscem pracy,
- odpowiednie osiągnięcia zawodowe w dziedzinie nauki, dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej oraz w kierowaniu zespołami badawczymi,
- tytuł specjalisty lub specjalizacja drugiego stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem działania jednostki organizacyjnej Uczelni (zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., nr 151, poz. 896) oraz spełnianie wymagań NFZ.

Potrzebne dokumenty:
- zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym,
- życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej,
- prawo wykonywania zawodu,
- odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego,
- odpis dyplomu specjalisty,
- wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną),
- informacje o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej
- proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
- oświadczenie kandydata w sprawie podstawowego miejsca pracy, zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842),
- informacja o zatrudnieniu w innych jednostkach, w przypadku zatrudnienia w innych uczelniach z podaniem stanowiska,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do prowadzenia kierunku studiów,
- oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią Zasad i trybu postępowania konkursowego poprzedzającego powierzenie pełnienia funkcji kierownika — Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/2016 z 21 września 2016 r. Senatu SUM,
- zapytanie o udzielenie informacji o osobie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 654),
- wniosek awansowy,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,
- ewentualne referencje lub opinie.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 16 marca 2017 r.
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym ŚUM, Pl. Traugutta 2 w Zabrzu.

Więcej: sum.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH