• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

LDEK już 3 lutego

ms
30-01-2017, 08:08
LDEK już 3 lutego LDE:K egzamin się zbliża (foto: pixabay)
Najbliższy Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Końcowy zostanie przeprowadzony w piątek, 3 lutego 2017 r.

Kto przystępuje do LDEK
1) absolwenci studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym 
2) lekarze dentyści stażyści
3) lekarze dentyści posiadający pełne prawo wykonywania zawodu.

Przed przystąpieniem do egzaminu
Bezpośrednio przed rozpoczęciem do LDEK osoba przystępująca do egzaminu przedstawia zespołowi egzaminacyjnemu dokument potwierdzający tożsamość oraz:
1) w przypadku absolwentów - zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym;
2) w przypadku lekarzy dentystów stażystów oraz lekarzy dentystów posiadających pełne prawo wykonywania zawodu - dyplom lekarza dentysty lub w przypadku braku zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, ewentualnie dokument "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty";
3) w przypadku lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w innym państwie Unii Europejskiej - zaświadczenie, że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje lekarza dentysty wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;
4) w przypadku lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w państwie nienależącym do Unii Europejskiej - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu.

Nieokazanie wymaganych dokumentów uniemożliwi przystąpienie do egzaminu.

Przebieg egzaminu
Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa).
Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.

Zastrzeżenia i odwołania
Osoba zdająca LDEK może wnieść w ciągu 3 dni od dnia przystąpienia do LDEK merytoryczne zastrzeżenia do zadania testowego wykorzystanego podczas tego LDEK. Zastrzeżenia składa się w sali egzaminacyjnej na formularzu udostępnianym przez członków Zespołu Egzaminacyjnego lub poprzez stronę internetową CEM - po zalogowaniu. Zastrzeżenia rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 3 dni od ostatecznego dnia do ich wniesienia. Dopiero po rozpatrzeniu wszystkich zastrzeżeń CEM ustala wyniki egzaminu poszczególnych zdających. Wyniki te są zamieszczane na stronie internetowej CEM.

Próg egzaminacyjny
W celu uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56 proc. maksymalnej liczby punktów z testu.

Wynik egzaminu nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie przysługuje więc od niego odwołanie na zasadach określonych w tym Kodeksie. Osobie, która złożyła LDEK, Dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia LDEK w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu. Świadectwo to jest przesyłane listem poleconym na adres podany w elektronicznym zgłoszeniu do egzaminu.

Kolejne podejścia do egzaminu
Osoba, która nie uzyskała wyniku pozytywnego LDEK albo złożyła go z wynikiem ją niesatysfakcjonującym, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku w formie elektronicznej.

Od 1 maja 2017 r. zgłoszenie się po raz 2. lub kolejny do LDEK (podejścia do LDEP nie są liczone, uwzględnia się natomiast dotychczasowe zgłoszenia do LDEK) jest objęte opłatą egzaminacyjną w wysokości 100 zł. Opłata dotyczy również osób, które chcą przystąpić po raz pierwszy i kolejny do egzaminu w języku obcym. W tym wypadku wysokość opłaty wynosi 340 zł. 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
LDEK   CEM  

POLECAMY W SERWISACH