PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Last minute dla ortodontów z zacięciem edukacyjnym

jsz
12-05-2014, 12:56
Last minute dla ortodontów z zacięciem edukacyjnym Last minute dla ortodontów z zacięciem edukacyjnym (źródło: GUMed)
Już tylko do 14 maja 2014 r. chętni mogą składać kandydatury w konkursie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisko asystenta – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Ortodoncji. Uczelnia przygotowała dwa miejsca pracy.

Asystent - nauczyciel akademicki w Zakładzie Ortodoncji będzie zatrudniony w pełnym wymiarze godzin pracy, na czas określony.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z późn.zm.) tj.

1) mają pełną zdolność do czynności prawnych,
2 )nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
3 )nie zostały ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 (tj. karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony)
4) korzystają z pełni praw publicznych oraz spełniają wymagania w odniesieniu do stanowiska asystenta:
- posiadają tytuł zawodowy lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu; 
- bardzo dobrze znają język angielskil 
- oświadczają, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy;

Kandydaci powinni złożyć w Dziale Kadr i Płac Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ul. M. Curie-Skłodowskiej 3a pok. 307 (tel. 48-58-349-10-12, 48-58-349-11-07) następujące dokumenty:

 pisemną deklarację wyrażającą chęć przystąpienia do konkursu,

kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

informację o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych,

wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW, liczba cytowań) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,

dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,wraz z suplementem,

zaświadczenie dziekanatu ukończonej uczelni o średniej ocen z okresu studiów,

osoby posiadające stopień naukowy doktora - dyplom poświadczający posiadanie tego stopnia naukowego,

stałe prawo wykonywania zawodu,

w przypadku posiadania opiekuna naukowego, jego opinię o predyspozycjach kandydata do pracy nauczyciela akademickiego oraz informacje o perspektywach uzyskania stopnia naukowego doktora - (w przypadku osoby nie posiadającej tego stopnia)

oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,

kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,

oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 2,3,4i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Rekrutacja na stanowisko asystenta dokonywana jest w oparciu o średnią ocen i zaangażowanie w pracę kół naukowych w czasie studiów, brany jest pod uwagę dotychczasowy dorobek naukowy, uczestnictwo w studiach doktoranckich, znajomość języków obcych oraz doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów - do 14. 05. 2014 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu - do dwóch miesięcy od dnia upływu terminu przyjmowania dokumentów.

Gdański Uniwersytet Medyczny - mieszkań nie zapewnia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
GUMed   rekrutacja   Zakład Ortodoncji GUMed   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH