• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto ma prawo wykładać techniki dentystyczne

ms
11-08-2014, 14:42
Kto ma prawo wykładać techniki dentystyczne Nauczanie technik dentystycznych, jak się do tego zabrać (freedigitalphotos)
Minister nauki i szkolnictwa wyższego odmówił nadania jednej ze spółek uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku "techniki dentystyczne" na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Wskazał on, że prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w podjętych uchwałach stwierdziło, iż przedstawiony we wniosku opis procesu kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne o profilu praktycznym nie pozwala na przyjęcie, że został spełniony wymóg osiągnięcia wymaganych dla kierunku właściwych efektów kształcenia.
W opinii PKA, we wniosku nie wskazano efektów szczegółowych, zgodnych z zakresem wiedzy oraz metod dydaktycznych umożliwiających realizację efektów kształcenia. Nie przedstawiono także szczegółowego programu studiów.

Z kolei w ocenie firmy, starającej się o uruchomienie nauczania, minister nauki i szkolnictwa wyższego odrzucając wniosek:
- nie rozróżnił wymagań przy ubieganiu się o uprawnienie do prowadzenia studiów jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia, od wymagań przy prowadzeniu studiów, co wynika bezpośrednio z zapisu art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym;
- nie uwzględnił, iż pierwszeństwo mają zapisy ustawowe przed każdymi innymi przepisami (o ile nie zostały wydane z upoważnienia ustawy w określonych przez ustawę ramach).

Poza tym starający się o prawo do prowadzenia nauczania tłumaczyli, że na etapie wniosku sformułowano jedynie ogólne efekty kształcenia, bo nie chciano ponosić zbędnych nakładów na opracowania (szczegółowe programy i plany, moduły, ECTS). Prace te miały być podjęte dopiero po otrzymaniu pozytywnej dla uczelni decyzji ministra.

Tak samo wymagania, co do ścisłego określenia liczby praktykantów i dokładnych umów z pracodawcami (zakładami przyjmującymi praktykantów) jest przedwczesne na etapie organizacji kierunku studiów.
Wbrew poglądowi MNiSzW, przepisy nie wymagają ujmowania we wniosku informacji na temat dorobku naukowego nauczycieli akademickich nie zaliczonych do minimum kadrowego. Żaden przepis nie przewiduje, aby nauczyciel akademicki, posiadający tytuł lub stopień naukowy, legitymował swój dorobek naukowy w kształconym przez wyższą szkołę kierunku: techniki dentystyczne.

Sąd z kolei ocenił, że jednostka organizacyjna uczelni ubiegająca się o uprawnienie prowadzenia studiów pierwszego stopnia, powinna we wniosku o nadanie uprawnień wykazać, iż program nauczania obejmuje opis zakładanych efektów kształcenia i przedstawić program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów.
Gwarantem odpowiedniej jakości kształcenia studentów jest przede wszystkim odpowiednia kadra nauczycieli akademickich. Minimum kadrowe dla studiów pierwszego stopnia na określonym kierunku studiów stanowi co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.
Nauczyciel akademicki może być zaliczony do minimum kadrowego określonego kierunku studiów o profilu praktycznym, jeżeli:
- posiada dorobek w obszarze wiedzy, odpowiadającym obszarowi kształcenia, wskazanemu dla tego kierunku studiów, w zakresie jednej z dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku;
- lub posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla tego kierunku.

SŁOWA KLUCZOWE
techniki dentystyczne   MNiSzW   technik   WSA   sąd   studia   kształcenie ustawiczne  

POLECAMY W SERWISACH