PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto chce pokierować Katedrą Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego ŚUM

ws
19-01-2016, 11:53
Kto chce pokierować Katedrą Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego ŚUM Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym‎ w Zabrzu (źródło: Google maps)
Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłosił konkurs na objęcie funkcji kierownika Zakładu Materiałoznawstwa Stomatologicznego Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadać co najmniej stopień naukowy doktora zgodny z zakresem działania jednostki;
2. Wskazać Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy;
3. Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie nauki, dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespołami badawczymi.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu muszą przedłożyć następujące dokumenty:
1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej.
3. Prawo wykonywania zawodu - dotyczy lekarzy.
4. Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego.
5. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo - badawczej (z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną).
6. Informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej.
7. Proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs.
8. Oświadczenie w sprawie podstawowego miejsca pracy, zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późno zm.).
9. Informację o zatrudnieniu w innych jednostkach, w przypadku zatrudnienia w innych uczelniach z podaniem stanowiska.
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do prowadzenia kierunku studiów.
11. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią zasad i trybu postępowania konkursowego poprzedzającego powierzenie pełnienia funkcji kierownika - Załącznik nr 2 do Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
12. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 654).
13. Wniosek awansowy.
14. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U . z 2002 r. nr 101 , poz. 926 z późn o zm.) 15. ewentualne referencje lub opinie.

Do konkursu nie może przystąpić :
1. Osoba, która nie spełnia warunków określonych wart. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Osoba, z którą rektor szkoły wyższej rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem na podstawie art. 124 ust. 1 pkt. 3 i 4, art. 124 ust. 2, art. 125 oraz bez wypowiedzenia na podstawie art. 126 lub której stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 liSt.! pkt. 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
3. Osoba, która została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 140 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29 stycznia 2016 r. (decyduje data wpływu do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 12 lutego 2016 r.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze w zaklejonej kopercie z opisem imię i nazwisko, adres do korespondencji, dopisek "Konkurs na funkcję kierownika Zakładu Materiałoznawstwa Stomatologicznego Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego".

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH