PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

KS NRL: czerwona kartka dla decyzji ministra zdrowia o zwiększeniu limitów przyjęć na stomatologię

ms
14-06-2015, 11:58
KS NRL: czerwona kartka dla decyzji ministra zdrowia o zwiększeniu limitów przyjęć na stomatologię "NIe" dla wzrostu limitów przyjęć (foto: sxc.hu)
Należało się tego spodziewać. Komisja Stomatologiczna NRL przeciwna jest zwiększaniu liczby miejsc dla studentów pierwszego roku kierunku lekarsko - dentystycznego, bo taka decyzja ministra zdrowia zwiększa zarówno problemy z finansowaniem nauczania, jak i z utrzymaniem należytego poziomu dydaktycznego, ale przede wszystkim jest w dysproporcji z zapotrzebowaniem na lekarzy dentystów w ramach limitów finansowych, ograniczających funkcjonowanie powszechnego systemu opieki zdrowotnej.

Przedstawiamy stanowisko i argumentację Komisji Stomatologicznej NRL, która negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia ministra zdrowia zakładającego zwiększony limit przyjęć na kierunek lekarsko - dentystyczny w roku akademickim 2015/2016.

 

Po zapoznaniu się z przekazanym do zaopiniowania projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko - dentystyczny w roku akademickim 2015/2016, Komisja Stomatologiczna NRL przedstawiła negatywną ocenę, która dotyczy zarówno formalnych, jak i merytorycznych względów.

Pod kątem formalnym negatywnie ocenić należy brak realizacji upoważnienia ustawowego zawartego w przepisie art. 8 ust. 9 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

(Przepis ten mówi: minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach, uwzględniając zasady określone w ust. 4, możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków - przyp. red.).

Uzasadnienie projektu rozporządzenia ogranicza się bowiem jedynie do ogólnego stwierdzenia, że limity przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko - dentystyczny zostały ustalone przy uwzględnieniu możliwości dydaktycznych poszczególnych uczelni oraz zapotrzebowania na absolwentów w/w kierunku, nie wskazując jednak na przeprowadzenie jakiejkolwiek wcześniejszej analizy zagadnienia pod kątem w/w przesłanek.
I tak, treść uzasadnienia projektu rozporządzenia wskazuje, iż pod rozwagę nie zostały wzięte takie chociażby kwestie jak okoliczność, czy zwiększeniu (na poziomie proponowanym przez ministra zdrowia) limitu przyjęć na kierunku lekarsko - dentystycznym podołają możliwości uczelni, w tym możliwości finansowe, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu kształcenia oraz należytej realizacji programu praktycznego studiów.

Nadto nieprzeprowadzenie wcześniejszej analizy zapotrzebowania na absolwentów kierunku lekarsko - dentystycznego niepokoi tym bardziej, że ustalone limity przyjęć na ten kierunek nie odzwierciedlają potrzeb systemu ochrony zdrowia w zakresie udzielania świadczeń stomatologicznych. Powyższe prowadzi do wniosku, że określone w projekcie rozporządzenia limity przyjęć na kierunek lekarsko - dentystyczny ustalone zostały, wbrew dyspozycji przepisu art. 8 ust. 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jedynie na podstawie propozycji uczelni posiadających uprawnienia do kształcenia na kierunku lekarsko - dentystycznym.

Pod kątem merytorycznym zaś w pierwszej kolejności należy negatywnie odnieść się do twierdzenia jakoby na polskim rynku miał miejsce niedobór kadry medycznej z dziedziny stomatologii. Przeprowadzane w tym zakresie analizy jednoznacznie wskazują, że liczba lekarzy dentystów w Polsce zdecydowanie przewyższa średnią unijną.

POLECAMY W SERWISACH