PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej GUMed szuka profesora

26-04-2013, 00:01
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej GUMed szuka profesora
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej GUMed szuka profesora
Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do 5 maja 2013 r. czeka na chętnych do objęcia stanowiska profesora nadzwyczajnego - nauczyciela akademickiego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które m.in.:

- mają pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

- nie zostały ukarane karą dyscyplinarną (np. pozbawieniem prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony);

- korzystają z pełni praw publicznych;

- posiadają tytuł zawodowy lekarza dentysty;

- legitymują się prawem wykonywania zawodu;

- mają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie: nauki medyczne, dyscyplina: stomatologia (tytuł naukowy profesora lub spełnienie kryteriów: - promotorstwo przynajmniej jednego zakończonego przewodu doktorskiego, - kierownictwo przynajmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych; - realność ubiegania się o tytuł naukowy w okresie pięciu lat);

- mają dorobek naukowy: po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego minimum 60 pkt MNiSW oraz 5,0 pkt IF; w przypadku braku zakończonego przewodu doktorskiego, wymagany jest otwarty przynajmniej jeden przewód doktorski i minimum 30 pkt IF w dorobku naukowym po habilitacji);

- posiadają dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne;

- wykazują się umiejętnością kierowania zespołami pracowniczymi i posiadają niezbędne doświadczenie organizacyjne;

- posiadają specjalizacje w zakresie stomatologii zachowawczej oraz w zakresie stomatologii ogólnej;

- dobrze znają język angielski,

Termin składania dokumentów do 3 maja 2013 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu - do dwóch miesięcy od dnia upływu terminu przyjmowania dokumentów.

Uwaga: Gdański Uniwersytet Medyczny - mieszkań nie zapewnia.

Chętni do wzięcia udziału w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego powinni w Dziale Kadr i Płac Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. M. C. Skłodowskiej 3a pok. 307) złożyć następujące dokumenty:

- pisemną deklarację, wyrażającą chęć przystąpienia do konkursu,

- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- informację o dotychczasowym dorobku naukowym i dydaktycznym, realizowanej problematyce badawczej,

- o osiągnięciach organizacyjnych, doświadczeniu w zakresie kierowania zespołami pracowniczymi (wg wzoru znajdującego się na stronie Dziekanatu Wydziału Lekarski-Zespołu ds. Naukowych GUMed),

- wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW, liczba cytowań) wraz z wykazem czasopism, w których prace te zostały opublikowane,

- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, wraz z suplementem,

- dyplom poświadczający posiadanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego, tytuł naukowy profesora,

- stałe prawo wykonywania zawodu,

- zaświadczenia poświadczające posiadanie wymaganej specjalizacji,

- informację w sprawie wypromowanych doktorów,

- informację w sprawie opieki nad przeprowadzoną w jednostce habilitacją,

- informację na temat kierownictwa projektów badawczych,

- oświadczenie, iż w razie zatrudnienia Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy,

- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   konkursy   Kariera  

POLECAMY W SERWISACH