PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Jest konkurs na dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

CM UJ/szaft
27-05-2014, 08:04
Jest konkurs na dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie Będzie nowy dyrektor Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum w Krakowie ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. Aktualnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Stanisław Majewski.

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) tj.:
posiada wykształcenie wyższe;
posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego;
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:

podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
inne dokumenty, w szczególności podkreślające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem;
zaświadczenie o niekaralności;
koncepcję pracy na stanowisku Dyrektora na najbliższe 6 lat (max. 4 strony A4);
oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie ? zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie. Na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listem poleconym w terminie do 8 sierpnia 2014 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum, Dział Kliniczny, Sekcja ds. Szpitali Uniwersyteckich pok. 43 ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków w zaklejonych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem kandydata, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie".

Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie udostępnia się do wglądu w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum, Dział Kliniczny, Sekcja ds. Szpitali Uniwersyteckich pok. 43 ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 8 września 2014 r.

Klinika Stomatologiczna powstała na bazie wydzielonych ze Szpitala Uniwersyteckiego dotychczasowych klinicznych zakładów stomatologicznych (zlokalizowanych przy poszczególnych stomatologicznych Katedrach lub Zakładach CM UJ).

Do głównych zadań Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej należy: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto udzielane są świadczenia stomatologiczne bezpośrednio przez lekarzy zatrudnionych w Klinice w ambulatoriach specjalistycznych funkcjonujących przy specjalistycznych Oddziałach Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH