PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Jak dentysta ma zdawać LDEK

31-12-2012, 05:16
Jak będzie wyglądać LDEK
Jak będzie wyglądać LDEK
Student - dentysta, zamierzający przystąpić do Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego, powinien zapoznać się z regulaminem porządkowym LDEK. Jego nową wersję przedstawił właśnie dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Regulamin drobiazgowo podaje warunki zdawania egzaminu, ale tylko jeden punkt dotyczy zgłaszania zastrzeżeń. O ile uwagi zdającego okażą się zasadne, to przy obliczaniu wyników błędne zadania testowe zostaną pominięte. Obniży to liczbę możliwych do uzyskania punktów oraz zostanie uwzględnione przy ustalaniu liczby punktów umożliwiających zdanie LDEK. Zastrzeżenia można wnosić w ciągu trzech dni od daty przeprowadzenia egzaminu.

Załącznik do zarządzenia Nr 18/2012 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z 31 października 2012 r. w sprawie Regulaminu Porządkowego Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko -Dentystycznego Egzaminu Końcowego
Regulamin Porządkowy Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego
Par. 1

Regulamin Porządkowy Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego, zwany dalej regulaminem", określa tryb i zasady przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Par. 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. LEK - oznacza to Lekarski Egzamin Końcowy;

2. LDEK - oznacza to Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy;

3. ustawie - ustawę z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.);

4. rozporządzeniu - oznacza to rozporządzenie ministra zdrowia z 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 903);

5. CEM - oznacza to Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi;

6. Komisji Egzaminacyjnej - oznacza to Komisję Egzaminacyjną, o której mowa w art. 14b ust. 1-4 i 9 ustawy;

7. Zespole Egzaminacyjnym - oznacza to Zespół Egzaminacyjny, o którym mowa w art. 146 ust. 5-7 ustawy;

8. protokole egzaminacyjnym - oznacza to protokół z przebiegu odpowiednio LEK albo LDEK w danej sali egzaminacyjnej.

Par. 3

1. W trakcie LEK i LDEK przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej koordynuje i sprawuje nadzór nad prawidłowością przebiegu LEK/LDEK we wszystkich salach.

2. Zespoły Egzaminacyjne przeprowadzają LEK/LDEK w poszczególnych salach egzaminacyjnych.

Par. 4.

Sale egzaminacyjne powinny odpowiadać następującym warunkom:

1) powinny być odpowiednio duże, zapewniające właściwe warunki pisania testu przez co najmniej 40 osób zdających LEK/LDEK;

2) w salach audytoryjnych (o wznoszącej się podłodze) osoby zdające LEK/LDEK powinny zajmować co drugi rząd;

3) odległość między środkami siedzisk zajmowanych przez osoby zdające LEK/LDEK powinna wynosić co najmniej 120 cm;

4) sale powinny być odpowiednio oświetlone;

5) w miarę możliwości sale powinny być wyposażone w urządzenia rejestrujące obraz.

 

Par. 5

Osoby przystępujące do LEK/LDEK są obowiązane podporządkować się poleceniom członków Zespołu Egzaminacyjnego.

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   edukacja   LDEK  

POLECAMY W SERWISACH