PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Jak będzie wyglądać Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Końcowy

06-08-2012, 11:01
Jak będzie wyglądać LDEK
Jak będzie wyglądać LDEK
LDEK ma być przeprowadzany co roku od 1 do 14 września oraz od 1 lutego do 14 lutego (począwszy od 2013 roku). Za egzamin zdawany po raz czwarty (i kolejny) zapłacić trzeba będzie po 100 zł (340 zł w przypadku egzaminu w języku obcym).

 

Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Końcowy według Ministerstwa Zdrowia - ma skrócić procedurę uzyskiwania prawa wykonywania zawodu i następnie kwalifikacji do specjalizacji (do LDEK mogą przystępować studenci piątego roku kierunku lekarsko dentystycznego).

 

Przepisy, które będą obowiązywały od 1 października 2012 roku, podają nie tylko terminy przeprowadzania LDEK, wyszczególniają stawki opłat za przystąpienie do sprawdzianu, ale także określają zakres pytań egzaminacyjnych oraz formalności, które należy dopełnić, aby móc przystąpić do egzaminu.

 

Osoba zamierzająca brać udział w LDEK będzie musiała złożyć stosowny wniosek do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych:

- do 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest egzamin (w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od 1 do 30 września);

- do 30 listopada (w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od 1 do 28 lutego).

 

LDEK zawiera pytania ze:

- stomatologii zachowawczej (46 pytań),

- stomatologii dziecięcej (35),

- chirurgii stomatologicznej (25),

- protetyki stomatologicznej (25),

- periodontologii (14),

- ortodoncji (20),

- medycyny ratunkowej (10),

- bioetyki i prawa medycznego (10),

- orzecznictwa lekarskiego (7),

- zdrowia publicznego (8) przy czym wśród pytań z zakresu stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii i ortodoncji znajduje się co najmniej 20 pytań z dziedziny onkologii.

 

W przypadku złożenia wniosku o przystąpienie do LDEK składanego po raz czwarty i kolejny, należy uiścić opłatę egzaminacyjną w wysokości 100 zł (340 zł w przypadku egzaminu zdawanym w języku obcym).

 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA 

z 30 lipca 2012 r.

w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego 

i LekarskoDentystycznego Egzaminu Końcowego

Na podstawie art. 14e ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) sposób i szczegółowy tryb zgłaszania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i LekarskoDentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) oraz przeprowadzania LEK i LDEK, w tym okres, w którym powinny być wyznaczone ich terminy;

2) wzory zaświadczeń, o których mowa w art. 14a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej ustawą;

3) zakres danych zamieszczonych we wniosku o przystąpienie do LEK albo LDEK;

4) wykaz podstawowych dziedzin medycyny oraz zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych LEK i LDEK;

5) tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1 ustawy, i komisji, o której mowa w art. 14c ust. 2 ustawy;

6) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 14b ust. 8 ustawy;

7) szczegółowy tryb unieważniania LEK albo LDEK;

 8 ) szczegółowy sposób ustalania wyników LEK i LDEK;

9) wzory świadectwa złożenia LEK i świadectwa złożenia LDEK;

10)          sposób przekazywania przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) wyników LEK i LDEK uprawnionym podmiotom;

11)          wysokość opłaty, o której mowa w art. 14c ust. 6 ustawy, oraz sposób jej uiszczania.

§ 2.

1.            Terminy LEK wyznacza się w okresie od dnia 15 września do dnia 30 września i w okresie od dnia 15 lutego do dnia 28 lutego.

2.            Terminy LDEK wyznacza się w okresie od dnia 1 września do dnia 14 września i w okresie od dnia 1 lutego do dnia 14 lutego.

3.            CEM przy przeprowadzaniu LEK i LDEK współpracuje z ministrem właściwym do spraw zdrowia, wojewodami, konsultantami krajowymi, okręgowymi radami lekarskimi oraz uczelniami wyższymi.

§ 3.

1.            Osoba zamierzająca przystąpić do LEK albo LDEK składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek w tej sprawie do dyrektora CEM:

1)           do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest dany egzamin w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września;

2)           do dnia 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przeprowadzany jest dany egzamin w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.

2.            Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) miejsce urodzenia;

4) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL należy podać cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;

5) obywatelstwo;

6) adres miejsca zamieszkania;

7) adres do korespondencji;

 8 ) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

9) w przypadku lekarzy lub lekarzy dentystów: a) numer dokumentu odpowiednio Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, Prawo wykonywania zawodu lekarza albo Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, b) numer rejestracyjny lekarza w izbie lekarskiej;

10)         numer i datę wydania dyplomu lekarza lub lekarza dentysty albo zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów na kierunku lekarskim, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, albo zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów na kierunku lekarskodentystycznym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, jeżeli w dniu złożenia wniosku posiada taki dokument;

11)         nazwę uczelni medycznej i wydział, której osoba jest studentem lub którą ta osoba ukończyła i rok jej ukończenia, a w przypadku lekarzy lub lekarzy dentystów, którzy ukończyli uczelnię medyczną w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej nazwę polskiej uczelni medycznej, która przeprowadziła nostryfikację dyplomu lekarza lub lekarza dentysty;

12)         oznaczenie rady lekarskiej, która w przypadku lekarzy lub lekarzy dentystów, którzy ukończyli uczelnię medyczną w państwie członkowskim Unii Europejskiej, wydała zaświadczenie, że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;

13)         preferowane miejsce składania egzaminu spośród wskazanych przez CEM;

14)         oznaczenie języka, w którym osoba zamierza składać egzamin;

15)         liczbę dotychczasowych zgłoszeń do LEK albo LDEK.

3.  Formularz wniosku jest generowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej i pobierany na stronie internetowej CEM. CEM potwierdza za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapisanie zgłoszonych na wniosku danych.

4.  Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, CEM przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej dane studentów oraz absolwentów, którzy nie posiadają prawa wykonywania zawodu, wskazane w ust. 2, właściwym wydziałom uczelni medycznych.

5.  W terminie 7 dni od dnia otrzymania danych, o których mow

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   studia   specjalizacja   egzamin   uczelnie  

POLECAMY W SERWISACH