PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

GUMed poszukuje dwóch asystentów

ms
12-01-2015, 15:32
GUMed poszukuje dwóch asystentów GUMed: sa miejsca pracy dla dwóch asystentów
Dr hab. Maria Dudziak, profesor nadzwyczajny, dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosił konkurs otwarty na objęcie dwóch stanowisk asystenta - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej.

Kandydaci muszą:
- posiadać tytuł zawodowy lekarza dentysty;
- rozpocząć specjalizację z chirurgii szczękowej;
- bardzo dobrze znać język angielski;
- oświadczyć, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy,

Kandydaci zgłaszający udział w konkursie powinni złożyć w Dziale Kadr i Płac Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ul. M. Curie-Skłodowskiej 3a pok. 307 (tel. 48-58-349-10-12, 48-58-349-11-07) następujące dokumenty:
- pisemną deklarację wyrażającą chęć przystąpienia do konkursu;
- kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- informację o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych;
- wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW, liczba cytowań) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane;
- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, wraz z suplementem;
- zaświadczenie dziekanatu ukończonej uczelni o średniej ocen z okresu studiów;
- osoby posiadające stopień naukowy doktora - dyplom poświadczający posiadanie tego stopnia naukowego;
- stałe prawo wykonywania zawodu,
- w przypadku posiadania opiekuna naukowego, jego opinię o predyspozycjach kandydata do pracy nauczyciela akademickiego oraz informacje o perspektywach uzyskania stopnia naukowego doktora - (w przypadku osoby nie posiadającej tego stopnia);
- oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy;
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu;
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 2,3,4i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym*;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Rekrutacja na stanowisko asystenta dokonywana jest w oparciu o średnią ocen zaangażowanie w pracę kół naukowych w czasie studiów, brany jest pod uwagę dotychczasowy dorobek naukowy, uczestnictwo w studiach doktoranckich, znajomość języków obcych oraz doświadczenie zawodowe.
Termin składania dokumentów - do 20 stycznia 2015 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu - do dwóch miesięcy od dnia upływu terminu przyjmowania dokumentów.
Gdański Uniwersytet Medyczny - mieszkań nie zapewnia.

* Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z późn.zm.):
- mają pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
- nie zostały ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 (tj. karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony),
- korzystają z pełni praw publicznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
chirurgia szczękowo-twarzowa   kariera   GUMed   nauka   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH