PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

GUMed: poszukiwany asystent do Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej

kan
04-11-2017, 14:04
GUMed: poszukiwany asystent do Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Gdański Uniwersytet Medyczny (fot. Archiwum)
GUMed: ogłoszono konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie pracowników naukowo- dydaktycznych - nauczyciela akademickiego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby które: 
- mają pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
- nie zostały ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 (tj. karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony), 
- korzystają z pełni praw publicznych oraz spełniają wymagania w odniesieniu do stanowiska asystenta w grupie pracowników naukowo- dydaktycznych,
- posiadają tytuł zawodowy lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu, 
- dobrze znają język angielski, 
-  Gdański Uniwersytet Medyczny będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,

Potrzebne dokumenty:
- pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, 
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
- informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych, 
- wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW, liczba cytowań) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane, 
- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,wraz z suplementem, 
- zaświadczenie dziekanatu ukończonej uczelni o średniej ocen z okresu studiów, 
- osoby posiadające stopień naukowy doktora - dyplom poświadczający posiadanie tego stopnia naukowego, 
- stałe prawo wykonywania zawodu, 
- zaświadczenie poświadczające posiadanie wymaganej specjalizacji, w przypadku posiadania opiekuna naukowego, jego opinię o predyspozycjach kandydata do pracy nauczyciela akademickiego oraz informacje o perspektywach uzyskania stopnia naukowego doktora - (w przypadku osoby nie posiadającej tego stopnia), 
- oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy, 
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, 
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 2,3,4i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

W rekrutacji szczególnie brane są pod uwagę  średnia ocen, zaangażowanie w pracę kół naukowych w czasie studiów, dotychczasowy dorobek naukowy, uczestnictwo w studiach doktoranckich, znajomość języków obcych oraz doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów: 16 listopada  2017 r. 
Dział Kadr i Płac Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a pok. 307 (tel. 48-58-349-10-16, 48-58-349-11-07) 

Rozstrzygnięcie konkursu - do dwóch miesięcy od dnia upływu terminu przyjmowania
dokumentów. 

Więcej: gumed.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
GUMed   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH