PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Gdańsk: Zakład Protetyki Stomatologicznej ma dwa miejsca pracy

kan
13-10-2016, 09:30
Gdańsk: Zakład Protetyki Stomatologicznej ma dwa miejsca pracy Praca dla protetyków na GUMedzie (fot. pixabay)
Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosił konkurs na dwa stanowiska asystenta - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej.

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej GUMed ma pracę dla dwóch asystentów. Zatrudnienie na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
- mają pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
- nie zostały ukarane karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 (tj. karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony),
- korzystają z pełni praw publicznych,
- posiadają tytuł zawodowy lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu,
- deklarują uzyskanie specjalizacji w zakresie protetyki stomatologicznej,
- dobrze znają język angielski.

Kandydaci mają złożyć następujące dokumenty:
- pisemną deklarację wyrażającą chęć przystąpienia do konkursu,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- informację o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych,
- wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW, liczba cytowań) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,wraz z suplementem,
- zaświadczenie dziekanatu ukończonej uczelni o średniej ocen z okresu studiów,
- osoby posiadające stopień naukowy doktora - dyplom poświadczający posiadanie tego stopnia naukowego,
- stałe prawo wykonywania zawodu,
- w przypadku posiadania opiekuna naukowego, jego opinię o predyspozycjach kandydata do pracy nauczyciela akademickiego oraz informacje o perspektywach uzyskania stopnia naukowego doktora - (w przypadku osoby nie posiadającej tego stopnia),
- oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 2,3,4i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Rekrutacja na stanowisko asystenta dokonywana jest w oparciu o średnią ocen i zaangażowanie w pracę kół naukowych w czasie studiów, brany jest pod uwagę dotychczasowy dorobek naukowy, uczestnictwo w studiach doktoranckich, znajomość języków obcych oraz doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów – 25 października 2016 r.

Więcej: gumed.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
GUMed  

POLECAMY W SERWISACH