PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta w trakcie specjalizacji ze stertami dokumentów

07-12-2012, 05:22
Dentysta rozpoczyna PES ze stertami dokumentów
Dentysta rozpoczyna PES ze stertami dokumentów
Lekarz dentysta, rozpoczynający starania o rozpoczęcie specjalizacji, nie ma łatwego zadania. Cała procedura rozpoczyna się od odwiedzin strony internetowej wybranego Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego (na terenie którego specjalizacja ta będzie realizowana).

Wymagane jest założenie konta w systemie http://wors.cmkp.edu.pl i wypełnienie stosownego wniosku.

Uwaga, po zatwierdzeniu takiego wniosku, nie można już go modyfikować (staje się on widoczny w systemie jednostki wojewody - WCZP, do której został skierowany).

Nie koniec na tym, wniosek należy wydrukować, podpisać i dołączyć do niego wymagane załączniki. Po co? Po to, żeby dostarczyć wszystkie dokumenty do siedziby tego WCZP, do którego został wniosek skierowany elektronicznie. Pracownik WCZP, po stwierdzeniu zgodności wniosku z wersją elektroniczną, potwierdza przyjęcie wniosku. Potwierdzenie wniosku od razu jest widoczne na koncie użytkownika.
Dentysta i sterta dokumentów
Do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy dołączyć:

a) w trybie rezydentury

- oświadczenie dotyczące odbywania specjalizacji;

- kserokopię Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty (strona ze zdjęciem oraz druga i ósma strona dokumentu);

- kserokopię świadectwa złożenia Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Państwowego);

- kserokopię dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec, niebędący obywatelem Unii Europejskiej, przebywa w Polsce (dotyczy obcokrajowców).

 b) w trybie pozarezydenckim

- oświadczenie dotyczące odbywania specjalizacji;

- kserokopię Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty (strona ze zdjęciem oraz druga i ósma strona dokumentu);

- kserokopię świadectwa złożenia Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Państwowego) albo zaświadczenie o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I/II stopnia lub zaświadczenie o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych;

- kserokopię dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec, niebędący obywatelem Unii Europejskiej, przebywa w Polsce (dotyczy obcokrajowców);

- zgodę kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku deklaracji odbywania specjalizacji w jednym z następujących trybów:

- na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w tym zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego;

- w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów;

- na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestnictwa w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany podejmować w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy;

- zgodę kierownika studiów doktoranckich - w przypadku deklaracji odbywania specjalizacji w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów - zaświadczenie z zakładu pracy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę.

 W przypadku ubiegania się o uzyskanie dodatkowych punktów w trybie pozarezydenckim w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dołączyć:

- kserokopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych;

- potwierdzenie udziału w publikacji w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego ds. nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych (potwierdzenie udziału w publikacji wydaje Główna Biblioteka Lekarska i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych);

- zaświadczenie z zakładu pracy, o okresie zatrudnienia w jednostce, w której ma się odbywać szkolenie specjalizacyjne o posiadaniu co najmniej trzyletniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do 28 lutego lub 30 września), zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy).

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   specjalizacje  

POLECAMY W SERWISACH