Ślesin: konkurs na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży

ms
13-08-2019, 10:49
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zaprosił podmioty lecznicze, udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, do złożenia aplikacji na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Ślesin.

Chodzi o sześć szkół:
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ślesinie - 648 uczniów,
Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Licheniu Starym - 215 uczniów,
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach - 153 uczniów,
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Ostrowążu - 83 uczniów,
Szkoła Podstawowa im. J. Porazińskiej w Piotrkowicach - 62 uczniów,
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Wąsoszach - 121 uczniów.

W szkołach tych nie ma gabinetu dentystycznego.

Lekarz dentysta, sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami, zobowiązany będzie do wykonywania:
- świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
- profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia (określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji).

Lekarz dentysta współpracować ma z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Opieka zdrowotna nad uczniami ma być finansowana ze środków ujętych w planie finansowym NFZ.

Podmiot leczniczy zainteresowany złożeniem aplikacji powinien:
- posiadać aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- mieć umowę na świadczenie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia (w zakresie objętym zaproszeniem),
- zatrudniać specjalistów uprawnionych do wykonywania zadań opieki stomatologicznej.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Komplet dokumentów należy złożyć w kopercie zamkniętej oznaczonej „Zgłoszenie – opieka stomatologiczna nad uczniami” do 23 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00.