UM w Lublinie: praca dla instruktora protetyki stomatologicznej

en
23-07-2019, 11:09
Trwa konkurs na stanowisko instruktora w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej
 I-go Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (w pełnym wymiarze czasu pracy).

Wymagania stawiane kandydatom:
- tytuł zawodowego lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- specjalizacja z zakresu protetyki stomatologicznej,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
- czynna znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

Potrzebne dokumenty:
- podanie do dziekana,
- C.V.,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
- zaświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego (w przypadku cudzoziemców - Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego),
- ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko instruktora w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Termin składania dokumentów: 12 sierpnia 2019 r.

Więcej: umlub.pl

Bezprecedensowe w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. Już 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.