Przetarg na obsługę eksploatacyjną i naprawę unitów

ms
22-07-2019, 11:47
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Poznaniu ogłosiło konkurs ofert na obsługę eksploatacyjną i naprawę unitów.

Do obowiązków wykonawcy zamówienia należeć będą m.in.:  
- kwalifikowanie unitów do napraw,
- prace związane z usuwaniem awarii unitów,

Rozliczenie prac objętych przedmiotem zamówienia będzie się odbywało w cyklach miesięcznych na podstawie co miesięcznego protokołu odbioru prac podpisanego przez przedstawicieli obu stron umowy.

Wykonawca zapewni do realizacji zamówienia minimum jednego pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje, prowadzącego stały nadzór nad pracą unitów w wymiarze 130 godzin w dni robocze w rozliczeniu miesięcznym.

Zakup części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do zapewnienia prawidłowej pracy unitów (po przedstawieniu przez wykonawcę wykazu) każdorazowo będzie uzgadniany z zamawiającym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowej pracy unitów w dowolnej wybranej przez siebie firmie. Wymiana i montaż po stronie wykonawcy. - zakup części: 161 pozycji asortymentowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia zaistniałych awarii oraz usterek, nie objętych przedmiotem umowy - dowolnej wybranej przez siebie firmie.

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 36 miesięcy

Termin składania ofert: 26 lipca 2019 r. godz. 15:00

Termin związania ofertą: 30 dni

Kontakt: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej, ul. Bukowska  70 , 60-812  Poznań, tel. 618 547 388, e-mail i.bartkowski@ucs.poznan.pl.

Bezprecedensowe w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. Już 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.