WUM: konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej

ms
09-07-2019, 10:13
Trwa konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wymagania podstawowe:
- dyplom lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- biegła znajomość języka polskiego,
- znajomość języka angielskiego.

Wymagania dodatkowe:
- aktywna działalność naukowa.

Wymagane dokumenty:
- życiorys, z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora, specjalizacji, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim (w przypadku gdy nie wynika to z unormowań),
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

Dokumenty należy składać do 2 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00

Dokumenty przyjmuje: Dziekanat Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 213, stomatologia@wum.edu.pl tel. 225 720 274.

Bezprecedensowe w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. Już 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.