Stomatologia: CM UJ znowu na czele rankingu Perspektyw

ms
12-06-2019, 15:32
Według rankingu Perspektyw z 2019 r. - tak jak w 2018 r. - najlepszą szkołą medyczną, kształcącą lekarzy dentystów – okazało się Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (100 pkt. w rankingu). CM UJ utrzymało pierwszą pozycję z 2018 r.

Krakowska uczelnia w 2019 r. zajęła pierwsze miejsce ex aequo z UM w Łodzi (99,6 pkt.).

W 2019 r. w stosunku do 2018 r. o jedno miejsce spadł Warszawski Uniwersytet Medyczny (z 2. na 3.) przy 90,5 pkt. Progres zanotował UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (z 5. na 3.) - 90,6 pkt. Najwyższy skok w górę odnotował Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (z 10. na 3. miejsce) - 90,4 pkt.
6. okazał się GUMed – spadek z 4. miejsca (89 pkt.).
7. pozycję zajął UM w Lublinie (8. w 2018 r.) - 79,6 pkt.
8. miejsce przypadło w udziale UM w Białymstoku (6. w 2018 r.) – 78,7 pkt.
9. był ŚUM w Katowicach (7. w 2018 r.). – 74,3 pkt.
10. okazał się PUM w Szczecinie (9. w 2018 r.) – 67,2 pkt.

W kategorii open nie ma CM UJ, gdyż na tej liście widnieje Uniwersytet Jagielloński jako całość (2. miejsce za Uniwersytetem Warszawskim). Najwyżej samodzielnie w rankingu tym plasuje się GUMed 8. pozycja (7. w 2018 r.). UM w Poznaniu zajmuje 12. pozycję, UM we Wrocławiu jest 13., WUM – 15., PUM 18., UM w Lublinie i UM w Białymstoku ex aequo 23., UM w Łodzi jest 25. , a ŚUM 30.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2019 to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Przyjęto, że jednostka (wydział) prowadząca studia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich lub II stopnia, dając studentom możliwość kontynuacji studiów inżynierskich lub licencjackich w tej samej jednostce. Dodatkowo, aktualnie na danym kierunku, studiują studenci studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich i została przeprowadzona, w ostatnim roku, rekrutacja na I rok studiów. Przyjęto też, że jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę i dyscyplinę nauki.

Kryteria i wskaźniki
Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2019, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 14 do 16 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów w zależności od specyfiki kierunku. Są to:

Prestiż
Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (2400 profesorów „belwederskich” i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali tytuł lub stopień w czterech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględniono głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie przeprowadzono internetowo, metodą CAWI. Każdy z respondentów określił dziedzinę, dyscyplinę nauki oraz obszar i kierunek studiów, w którym aktualnie prowadzi zajęcia na uczelni. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

Absolwenci na rynku pracy 
Ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia – według badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania (waga 0,5), doświadczenie w pracy (waga 0,25) i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania (waga 0,25).

Potencjał akademicki 
Ocena parametryczna – wskaźnik odzwierciedla ocenę przyznaną jednostce uczelni przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych powołany przez MNiSW. Uwaga: Ocena przyznawana jest dla jednostki, a nie kierunku studiów, dlatego w przypadku jednostek wielokierunkowych jednostka będzie posiadała ten sam wskaźnik rankingowy we wszystkich grupach kierunków, w których jest klasyfikowana.
Źródło: KEJN.

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych – wskaźnik odzwierciedla uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego posiadane przez jednostkę prowadzącą dany kierunek studiów. Najwyżej premiowane są uprawnienia w dziedzinie związanej bezpośrednio z rankingowanym kierunkiem studiów. Jeżeli jednostka posiada uprawnienia habilitacyjne uzyskała ocenę z wagą 6, jeżeli tylko doktorskie otrzymała ocenę z wagą 4. Jeżeli jednostka posiada uprawnienia w innych dyscyplinach, niezwiązanych bezpośrednio z rankingowanym kierunkiem uzyskała oceny odpowiednio 2 i 1.
Źródło: POL-on.

Nadane stopnie naukowe – liczba nadanych stopni doktora (z wagą 1) oraz doktora habilitowanego (z wagą 1,5), w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w jednostce, na podstawie stosunku pracy. 

Potencjał dydatktyczny 
Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów – liczba nauczycieli akademickich (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych, studiujących w danej jednostce (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6).
Źródło: POL-on.

Akredytacje – posiadanie przez jednostkę aktualnej oceny wyróżniającej dla danego kierunku studiów lub instytucjonalnej, przyznanej przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz posiadanie akredytacji międzynarodowych. Źródło: PKA oraz dane własne.

Jakość przyjętych na studia – wskaźnik mierzony wynikami egzaminów maturalnych osób, które 1 października 2018 podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na rankingowanym kierunku studiów w danej jednostce. Wskaźnik odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści wybierają uczelnie mające opinie najlepszych), jak i tworzy jakość uczelni, gdyż zdolni uczniowi wpływają na wyższy poziom procesu kształcenia. Źródło: dane przekazane przez uczelnie.

Efektywność naukowa 
Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2015-18. Każda z publikacji przyporządkowywana jest (według klasyfikacji bazy SCOPUS – ASJC) do odpowiedniej dziedziny nauki. Źródło: SciVal.

Cytowalność – liczba cytowań publikacji za lata 2015-18 w stosunku do liczby tych publikacji.
Źródło: SciVal.

FWCI (Field-Weighted Citation Impact) – wskaźnik określa relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2014-17.
Źródło: SciVal.

Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles) – wskaźnik wprowadzony w rankingu 2019 po raz pierwszy, wskazuje w jakim stopniu publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie. Liczony jest on stosunkiem publikacji znajdujących się w czasopismach posiadających najwyższy współczynnik CiteScore w stosunku do wszystkich publikacji uczelni w latach 2014-2018. Źródło: SciVal.

Umiędzynarodowienie 
Publikacje – współpraca międzynarodowa – udział publikacji posiadających współautora z zagranicy, w latach 2014-2018, wśród ogółu publikacji. Źródło: SciVal.

Studenci zagraniczni – procent obcokrajowców wśród ogółu studentów na danym wydziale.
Źródło: POL-on.

Innowacyjność 
Patenty i prawa ochronne – liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Urzędzie Patentowym RP w latach 2017-18 w odniesieniu do liczby prof., dr hab. i dr zatrudnionych w jednostce. 
Źródło: POL-on.

Kryteria dodatkowe
Egzaminy zawodowe – w przypadku niektórych kierunków studiów wprowadzono dodatkowo kryteria specyficzne dla danego kierunku, np. uwzględniając w rankingu wyniki egzaminów zawodowych, m.in. Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz egzaminów prawniczych na aplikacje. Uwzględniana jest skuteczność zdania egzaminu.

Prezentacja wyników. Podobnie jak w ub. latach, wskaźnik w rankingach uczelni wyliczony został z dokładnością do jednej dziesiątej procenta (jednej cyfry po przecinku). Uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyfikowane na pozycjach ex aequo.