Sąd: dentystka powinna dostać rekompensatę z racji prawa do wcześniejszej emerytury

en
12-06-2019, 10:46
ZUS odmówił dentystce przyznania prawa do rekompensaty z racji wcześniejszej emerytury, dentystka poszła do sądu i sprawę wygrała.

Dentystka złożyła we wrześniu 2018 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach. ZUS przyznał jej emeryturę, ale odmówił prawa do rekompensaty za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury. ZUS stał na stanowisku, że wcześniejsza emerytura nie przysługuje jej, gdyż powinna ona przepracować jako stomatolog 15 lat, podczas gdy udowodniła jedynie 13 lat 6 miesięcy i 19 dni takiej pracy.

Dentystka odwołała się od tej decyzji, argumentując że ma pełen wymagany do świadczeń emerytalnych okres pracy, gdyż tuż po studiach, przez niespełna dwa lata pracowała na umowę o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy) jako lekarz dentysta, początkowo stażysta w ZOZ (4-5 tygodni), a następnie jako młodszy asystent w szkole podstawowej.  I choć za ten okres zatrudnienia pracodawca wystawił jej wyłącznie świadectwo pracy, to  charakter wykonywanych przez nią obowiązków mogą potwierdzić świadkowie. Dentystka przyjmowała dzieci i młodzież w szkolnym gabinecie stomatologicznym od godz. 8.00 do 14.00 (miała blisko 2 500 pacjentów - uczniów szkoły).  Natomiast w wakacje i w ferie pracowała w okolicznej przychodni zdrowia.

Sąd w całości dał wiarę zeznaniom dentystki, niebagatelną rolę dla decyzji sądu miały też zeznania świadka -  pomocy dentystycznej, która współpracowała z lekarką. Na podstawie tego co sąd usłyszał od świadka nie było żadnych wątpliowści, że praca dentysty w szkolnym gabinecie nie różniła się od pracy w przychodni poza tym jedynie, że ta ostatnia była realizowana w systemie zmianowym.

Dlatego w opinii Sądu Okręgowego  dentystce rekompensata się należy, bowiem przysługuje ona ubezpieczonym,  objętym systemem emerytalnym zdefiniowanej składki, którzy przed osiągnięciem podstawowego wieku emerytalnego nie nabyli prawa do emerytury z FUS.

Z treści art. 23 ust. 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych wynika, że ustalenie rekompensaty następuje na wniosek ubezpieczonego o emeryturę. W art. 23 ust. 2 tej ustawy wskazano zaś, że rekompensata przyznawana jest w formie dodatku do kapitału początkowego, o którym mowa w przepisach art. 173 i art. 174 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Prawo do rekompensaty mają osoby urodzone po 1948 r., które przed 1 stycznia 2009 r. wykonywały przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub charakterze w rozumieniu art. 32 i 33 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. emeryturach i rentach z FUS. Przy ustalaniu prawa do rekompensaty mogą być uwzględnione tylko takie okresy, w których praca była realizowana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Warunki stawiane przez prawo dentystka spełniła - ocenił sąd, opierając się na zeznaniach samej dentystki, świadków, dokumentacji pracowniczej. Nie było wątpliwości, że w spornym okresie kobieta wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. 1983.8.43 , Dział XII „ W służbie zdrowia i opiece społecznej” punkt 2. „Prace w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz prace lekarzy stomatologów”).

Mając to na uwadze, na podstawie przepisów prawa materialnego oraz art. 477 14 § 2 k.p.c., sąd przyznał dentystce prawo do rekompensaty od daty osiągnięcia wieku emerytalnego.

Sygn. akt IV U 873/18