Prawo atomowe: mniejsze wymogi przy wykonywaniu zdjęć rtg wewnątrzustnych

ms
08-02-2019, 15:17
Projekt nowelizacji Prawa atomowego zakłada, iż placówki wykonujące wyłącznie zdjęcia rtg wewnątrzustne, zwolnienie mają być z obowiązku zatrudniania inspektora ochrony radiologicznej, nie musiałyby się również poddawać obowiązkowym klinicznym audytom zewnętrznym.

Andrzej Cisło, wiceprezes NRL i przewodniczący Komisji Stomatologicznej omawia zapowiadane zmiany w Prawie atomowym i przedstawia działania NRL w zakresie aktów wykonawczych, które będą z tym zmianami wprowadzone.

Nowelizacja ma przynieść pewne uproszczenia. W projekcie ustawy, w stosunku do placówek wykonujących wyłącznie zdjęcia rtg wewnątrzustne, zapisane jest zwolnienie z obowiązku zatrudniania inspektora ochrony radiologicznej oraz brak obowiązku poddawania się klinicznym audytom zewnętrznym.

Poszerzone będą też formy uzyskania uprawnień z ochrony radiologicznej pacjenta.

Proces legislacyjny w Sejmie i Senacie poprzedzić musi proces notyfikacji w Komisji Europejskiej, więc uchwalenia tej ustawy można spodziewać się najwcześniej za kilka miesięcy.

Naczelna Rada Lekarska prowadzi prace mające na celu przedstawienie propozycji zapisów w aktach wykonawczych, jakie będą musiały być wydane do znowelizowanej ustawy. Przygotowywane jest wystąpienie w sprawie uproszczeń dotyczących dokumentacji związanej z wydaniem zezwolenia na prowadzeni działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

17 stycznia 2019 r. NRL wystąpiła do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o ujednolicenie procedury pobierania opłat za czynności związane z wydawaniem tych zezwoleń. 

Ujednolicenie to miałoby polegać na rezygnacji z tych opłat, gdyż taki wniosek, zdaniem NRL wynika z analizy przepisów ustawy Prawo atomowe i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pismem z 7 lutego 2019 r. Naczelna Rada Lekarska zwraca się do GIS w sprawie procesu legislacyjnego nad aktami wykonawczymi do prawa atomowego w zakresie, w jakim dotyczą zawartości dokumentacji dołączanej do wniosku o wydanie zezwolenia na użytkowanie aparatów rtg.