Wszystko o specjalizacjach – projekt rozporządzenia MZ

ms
16-01-2019, 07:49
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów określa wszystko co tych specjalizacji może dotyczyć m.in. podaje wykaz specjalizacji lekarsko–dentystycznych, wykaz modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego, zasady realizowania PES.

Wykaz specjalizacji lekarsko–dentystycznych:
1)  chirurgia stomatologiczna (0781);
2)  chirurgia szczękowo–twarzowa (0704);
3)  ortodoncja (0782);
4)  periodontologia (0783);
5)  protetyka stomatologiczna (0784);
6)  stomatologia dziecięca (0785);
7)  stomatologia zachowawcza z endodoncją (0786);
8)  epidemiologia (0710);
9)  zdrowie publiczne (0730).
Oznaczenie zawarte obok nazwy specjalizacji oznacza czterocyfrowy kod specjalności.

Wykaz modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego
Specjalizacje lekarsko–dentystyczne:
1)  chirurgia stomatologiczna;
2)  chirurgia szczękowo–twarzowa;
3)  ortodoncja;
4)  periodontologia;
5)  protetyka stomatologiczna;
6)  stomatologia dziecięca;
7)  stomatologia zachowawcza z endodoncją;
8)  epidemiologia;
9)  zdrowie publiczne.

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny albo zrealizowany i zaliczony odpowiedni moduł podstawowy.


Projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenie określa:
1) wykaz specjalizacji lekarskich i lekarsko–dentystycznych;
2) wykaz modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego i wykaz specjalizacji posiadających wspólny moduł podstawowy;
3) wykaz modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego;
4) wzory wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla obywateli polskich i cudzoziemców;
5) tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz punktowe kryteria kwalifikacji lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
6) regulamin postępowania kwalifikacyjnego;
7) szczegółowy sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego, w tym przez lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty;
8) formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby ich prowadzenia;
9) sposób i tryb uzyskania potwierdzenia posiadania umiejętności praktycznych określonych programem specjalizacji;
10) wzory dokumentów potwierdzających realizację programu specjalizacji i jego ukończenie;
11) szczegółowy sposób zgłaszania się i tryb dopuszczania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego dalej „PES”;
12) szczegółowy tryb unieważniania pytań testowych PES;
13) wysokość i sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 16t ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”;
14) tryb wydawania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM”, duplikatu lub odpisu dyplomu PES oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PES;
15) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PES oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie korekty dyplomu;
16) szczegółowy sposób i tryb składania PES oraz ustalania jego wyników;
17) wzór oświadczenia dla członków Państwowych Komisji Egzaminacyjnych, zwanych dalej „PKE”;
18) tryb powoływania PKE;
19) wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczącego PKE albo zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 16u ust. 7 pkt 1 ustawy;
20) tryb uznawania stażu szkoleniowego, staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji i ewentualnego skrócenia szkolenia specjalizacyjnego;
21) tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny nieobjętej systemem szkolenia specjalizacyjnego za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego;
22) tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarzy posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego;
23) wzór dokumentu, o którym mowa w art. 19g ust. 7, potwierdzającego ukończenie kursu;
24) wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 19i ust. 12 pkt 1 ustawy.