UM w Poznaniu: szukają pracowników, aż czterech

kan
06-10-2018, 11:13
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłosił konkursy na kilka stanowisk pracowników naukowo - dydaktycznych.

Wykładowca w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii

Adiunkt w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji 

Asystent w Katedrze i Zakładzie Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej 
oraz 
Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
- deklaracja przystąpienia do konkursu,
- życiorys,
- odpis dyplomu,
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy,
- odpis posiadanej specjalizacji (na stanowisko adiunkta),
- odpis nadania stopnia doktora (na stanowisko adiunkta),
- w związku z wymogiem wskazanym w art. 112 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym -podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
- zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego ( angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski) (na stanowisko adiunkta),
- kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni — opinię ostatniego zakładu pracy,
- informację o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w Uchwale nr 100/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 25 czerwca 2014 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji,
- informację o dorobku dydaktycznym,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego.

Termin składania dokumentów na wszystkie konkursy: 8 października 2018 r.
Dokumenty należy składać
w Dziale Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, pokój nr 141, tel. 61-854-60-47. Konkurs rozstrzyga się nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

Bezprecedensowe w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. Już 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.