Mniej pieniędzy na stomatologię, bo… było za dużo pieniędzy na stomatologię

ms
10-09-2018, 08:19
Poseł Jerzy Meysztowicz dopytywał się dlaczego środki na stomatologię zapewniane przez NFZ będą w 2019 r. mniejsze niż w 2018 r. Z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia można wysnuć wniosek, że jest tak, bo dotychczasowe środki nie były wykorzystywane.

Ministerstwo Zdrowia wyliczyło, że pomiędzy 2008 a 2017 r. z pieniędzy zarezerwowanych z kasy NFZ na leczenie stomatologiczne nie udało się wydatkować kwoty 360 mln zł (kontrakty nie były realizowane). To daje podstawę ograniczania nakładów. Z liczbami trudno dyskutować, jednak brak diagnozy takiej sytuacji skutkuje fałszywymi krokami, chociażby takim jak obniżenie nakładów na świadczenia stomatologiczne realizowane w ramach usług kontraktowanych przez NFZ.

Maciej Miłkowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia przestawił sytuację w taki oto sposób.

Niewykorzystane nakłady
Nie bez znaczenia przy ocenie przez dyrektorów OW NFZ poziomu nakładów na koszty świadczeń stomatologicznych w 2019 r. należy uznać poziom niewykorzystanych środków na koszty leczenia stomatologicznego określonych w planach finansowych na kolejne lata. W okresie 2008-2017 niewykorzystane kwoty wyniosły odpowiednio: 150,7 mln zł, 52,4 mln zł, 27,6 mln zł, 19,6 mln zł, 16,4 mln zł, 14,9 mln zł, 18,8 mln zł, 12,5 mln zł, 46,9 mln zł.

Podobnie plan na okres I-VI 2018 r. w kwocie 938,42 mln zł został zrealizowany na poziomie 883,45 mln zł, tj. mniej o 54,97 mln zł, co stanowi realizację na poziomie 94,14 proc.

Stomatologia dedykowana uczniom
Trwają prace nad projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. W projekcie tym uregulowano zagadnienia niezbędne do zapewnienia kompleksowej i systematycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, w szczególności organizację, podmioty sprawujące tę opiekę oraz podmioty zapewniające warunki do realizacji opieki zdrowotnej w szkole oraz monitorowanie realizacji opieki.

W obszarze poprawy dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży projekt przewiduje, że udzielanie świadczeń stomatologicznych tej grupie osób może odbywać się w następujących formach: w gabinetach zlokalizowanych w szkołach, w gabinetach współpracujących ze szkołą (gdy w szkole nie ma gabinetu stomatologicznego) oraz w dentobusach.

Wybór formy opieki stomatologicznej nad uczniami będzie zależny od warunków lokalnych i infrastruktury szkół.

Równolegle z pracami legislacyjnymi 26 lipca 2018 r. rozpoczęto realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”.

Celem programu jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży poprzez:
1) zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznych dla uczniów w szkołach publicznych przez wyposażenie do końca 2018 r. szkolnych gabinetów dentystycznych w sprzęt stomatologiczny;

2) podniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich rodziców oraz kształtowanie umiejętności i nawyków dbania o zdrowie jamy ustnej przez realizację w roku szkolnym 2018/2019 projektów edukacyjnych w ramach programu.

Na realizację programu w 2018 r. zabezpieczono w rezerwie budżetowej kwotę 5 mln zł, na wyposażenie gabinetów dentystycznych w szkołach publicznych. Program skierowany jest do organów prowadzących szkoły publiczne, którymi są jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu lub województwa. Podmioty te mogły przystąpić do ogłoszonego 1 sierpnia 2018 r. konkursu na realizację programu i otrzymać środki na wyposażenie gabinetu stomatologicznego oraz projekt edukacyjny.

Termin składania zgłoszeń ofertowych upłynął 31 sierpnia 2018 r.

 Co zdziałały dentobusy
Dentobusy w liczbie 16 sztuk zakupiono w 2017 r. na podstawie ustawy z 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774), zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

Łączny koszt zakupu wyniósł 23 940 800 zł.

Kwoty umów zawartych przez oddziały wojewódzkie NFZ na świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w dentobusie na 2018 r. wynoszą:
1) Kujawsko-Pomorski OW – 196 848 zł;
2) Lubelski OW – 184 800 zł;
3) Lubuski OW NFZ – 189 064 zł;
4) Łódzki OW – 200 430 zł;
5) Mazowiecki OW – 314 122,50 zł;
6) Podkarpacki OW – 230 000 zł;
7) Podlaski OW – 195 030 zł;
8) Śląski OW – 196 698,87 zł;
9) Warmińsko-Mazurski OW – 210 368,24 zł;
10) Wielkopolski OW – 220 682,88 zł;
11) Zachodniopomorski – 214 831,26 zł.

W pozostałych oddziałach wojewódzkich NFZ (Dolnośląski, Małopolski, Pomorski, Opolski, Świętokrzyski) ponownie ogłoszono konkursy ofert na świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w dentobusie.

W oddziale małopolskim 31 sierpnia 2018 zostało rozstrzygnięte postępowanie i trwa okres możliwości odwołania się i po tym okresie będzie mogła zostać podpisana umowa.

0,5 mln zł dla 12,5 tys. dzieci (40 zł na osobę)
Odnosząc się do liczby i wartości udzielonych świadczeń w dentobusach w 2018 r, NFZ poinformował, że według stanu na 21 sierpnia 2018 r. ze świadczeń stomatologicznych skorzystało 12 435 pacjentów, a wartość świadczeń stomatologicznych zrealizowanych w dentobusach wyniosła 489 266 zł.

Czytaj także: Mało kłopotliwe pytania o zapaść w stomatologii