UM w Lublinie pyta o wykładowców stomatologii (aż trzech)

en
07-09-2018, 12:31
Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie poszukuje trzech wykładowców. Praca w pełnym wymiarze czasu.

Wymagania stawiane kandydatom:
- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
- czynna znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców,
- aktualna pozytywna ocena okresowej działalności dydaktycznej (w tym ocena dokonana przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami.

Jakie dokumenty należy złożyć:
- podanie do dziekana,
- C.V.
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu,
- zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej, 
- w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów muszą być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Termin składania dokumentów: 26 września 2018 r.

Więcej: umlub.pl