UM w Poznaniu: jest praca w Zakładzie Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej

kan
24-07-2018, 10:50
Trwa konkurs na stanowisko adiunkta (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Katedrze i Zakładzie Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Co powinno zawierać zgłoszenie na konkurs:
- deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys,
- odpis dyplomu,
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy,
- odpis posiadanej specjalizacji,
- odpis nadania stopnia doktora,
- w związku z wymogiem wskazanym w art. 112 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym -podpisaniem umowy o pracę z UM w Poznaniu na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej na Wydziale Lekarskim II,
- zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego ( angielski, fiancuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski),
- kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinia ostatniego zakładu pracy,
- informację o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 100120I4 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 25 czerwca 2014 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji,
- informację o dorobku dydaktycznym,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Termin składania dokumentów: 27 lipca 2018 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu czterech miesięcy

Więcej: ump.edu.pl