NIL przypomina o odpadach

smn
27-06-2018, 07:24
Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do rejestru "Bazy danych o odpadach".

Lekarze i lekarze dentyści, prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą, a więc i wytwarzający odpady - zobowiązani są do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr  (prowadzony przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu)  stanowi integralną część "Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami" (BDO). 

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do 24 lipca 2018 r.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego, zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Aktualnie obowiązujące wzory formularzy rejestrowych nie zostały jeszcze dostosowane do znowelizowanej ustawy o odpadach (w Ministerstwie Środowiska wciąż trwają prace nad projektem nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru), co powoduje, że lekarz lub lekarz dentysta może jedynie wypełnić Dział l formularza rejestrowego. Dlatego  na początku lub na końcu tego działu (np. pod podpisem) lekarz, lekarz dentysta - warto dodać adnotację, że jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą wytwarzającym odpady, zobowiązanym do prowadzenia ewidencji.

Wzory wniosków o wpis do rejestru oraz wzory oświadczeń są również dostępne na stronach internetowych urzędów marszałkowskich. Niektóre z urzędów udostępniły formularze rejestrowe z dodanym Działem XII, który dotyczy wytwórców odpadów (wówczas lekarz dentysta wypełnia Dział I i Dział XII takiego formularza).

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o nowelizację ustawy o odpadach i przedłużenie terminu składania wniosków o wpis do rejestru. Jednak szef resortu zdrowia do tej pory nie udzielił na tę prośbę odpowiedzi.

Więcej: nil.org.pl