Czterech asystentów potrzebnych na stomatologii w ŚUM

en
11-06-2018, 12:16
Trwa nabór na cztery stanowiska asystenta w trzech jednostkach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu.

Gdzie szukają do pracy:
- Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
- Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia
- Katedra i Zakład Ortodoncji

Dokumenty, które należy złożyć:
- pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu adresowana do rektora,
- cv z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dyplomu (ukończenia szkoły wyższej), 
- kserokopia innych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje,
- kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych w art. 109 ust 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych w art. 118 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie, że w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
- ewentualnie wykaz pełnych publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW oraz posiadane certyfikaty.

Termin składania dokumentów: 21 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów)
Zakończenie konkursu: do dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia
Dokumenty należy składać w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, pok. 214, II piętro

Więcej: sum.edu.pl