UM w Poznaniu: szanse na rozpoczęcie pracy naukowej

kan
14-05-2018, 12:39
Trwa konkurs na stanowisko asystenta (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji oraz w Zakładzie Technik i Technologii Dentystycznych na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Co należy przygotować przystępując do konkursu:
- deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys, kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu,
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy,
- prawo wykonywania zawodu,
- w związku z wymogiem wskazanym w art. 112 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym —podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej na Wydziale Lekarskim II,
- kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinia ostatniego zakładu pracy,
- informację o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 25 czerwca 2014 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji,
- informację o dorobku dydaktycznym,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,
- ewentualnie inną dokumentację.

Termin składania dokumentów: 16 maja 2018 r.
Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, tel. 061 854 60 47.

Więcej: ump.edu.pl