AOTMiT na „tak” dla profilaktyki próchnicy w Cieszynie

ms
21-02-2018, 07:59
Rada Przejrzystości AOTMiT w zasadzie pozytywnie zaopiniowała projekt „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci pięcioletnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli”.

Przedmiotem opinii był program polityki zdrowotnej dotyczący zapobiegania próchnicy u dzieci.

Planowany koszt realizacji programu będzie się mieścił w przedziale od 31 800 zł do 44 050 zł.

Okres trwania to lata 2018-2019.

Realizator programu zostanie wybrany w wyniku konkursu ofert.  

Cele i efekty programu
Celem głównym programu jest profilaktyka pierwotna i wtórna próchnicy zębów, a tym samym zwiększenie szansy dzieci w wieku przedszkolnym na zachowanie dobrego stanu uzębienia w kolejnych okresach życia. Założenie to nie jest jednak sformułowane w sposób prawidłowy, ponieważ profilaktyka wskazuje na działania, a nie efekt jaki zamierza się osiągnąć.

Cele szczegółowe
Sformułowano osiem celów szczegółowych, dotyczących m.in.:
- rzetelnego i skutecznego informowania mieszkańców o programie,
- wykonania przeglądu stomatologicznego u pięciolatków z podaniem wskazań do dalszego postępowania medycznego i higienicznego,
- przeprowadzenia dla dzieci warsztatów dotyczących prawidłowej higieny jamy ustnej oraz właściwej diety ograniczającej powstawanie i rozwój próchnicy,
- przygotowania dzieci objętych programem do regularnych wizyt u dentysty.

Konieczne modyfikacje
Wskazane w projekcie cele programowe wymagają przeformułowania zgodnie z regułą SMART, według której cel powinien być szczegółowy, mierzalny, osiągalny, istotny i terminowy - oceniłą RP AOTMiT.

Zaproponowane mierniki efektywności również wymagają przeformułowania, aby były one spójne z postawionymi celami programu. W przypadku stomatologii powinny one dotyczyć stanu uzębienia dzieci oraz wiedzy na temat zapobiegania próchnicy. Ponadto mierniki efektywności mają odnosić się do sytuacji sprzed i po wprowadzeniu programu.

Populacja docelowa
Tzw. populację docelową stanowią pięcioletnie dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu Cieszyna, ich rodzice (opiekunowie prawni) i wychowawcy przedszkolni.

W projekcie założono, że do programu zostaną włączone wszystkie dzieci (700) urodzone w 2013 r. i 2014 r., a także 700 rodziców (opiekunów prawnych) oraz 230 nauczycieli przedszkolnych.

Kryterium kwalifikacji dzieci do wzięcia udziału w programie będą:
- wiek,
- adres zameldowania,
- uczęszczanie do przedszkola na terenie Cieszyna,
- uzyskanie pisemnej zgody rodzica (opiekuna prawnego).

Planowane przedsięwzięcia w ramach programu - to:
- edukacja dla dzieci w zakresie nauki prawidłowej higieny jamy ustnej;
- warsztaty - prelekcje dla rodziców (opiekunów prawnych) i personelu pedagogicznego przedszkoli;
- wizyty adaptacyjne w gabinecie stomatologicznym;
- przeglądy stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej dla dzieci.

Monitorowanie i ewaluacja
Monitorowanie programu zostało zaplanowane w sposób prawidłowy. W ramach oceny zgłaszalności do programu zaplanowano analizę danych w zakresie odsetka dzieci, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestnictwo w programie w odniesieniu do całej populacji objętej programem oraz odsetka rodziców/opiekunów prawnych, którzy zrezygnowali z udziału ich dzieci w programie w odniesieniu do początkowej liczby udzielonych zgód na udział w programie.

Ocena jakości świadczeń w programie odbywać się będzie na podstawie anonimowej ankiety satysfakcji.

Efektywność programu ma zostać oceniona w oparciu o analizę liczby zgód rodziców/opiekunów prawnych na udział dzieci w programie w porównaniu do liczebności populacji docelowej, liczby dzieci kończących pełny cykl warsztatów, liczby dzieci, u których został przeprowadzony przegląd uzębienia oraz liczby rodziców uczestniczących w programie.

RP AOTMiT pisze: Należy jednak wskazać, że liczba osób włączonych do programu nie stanowi o wielkości uzyskanego efektu. W ramach ewaluacji nie zaplanowano ponownej oceny stanu uzębienia w dłuższej perspektywie czasowej w ramach kolejnego przeglądu. Nie podlega ocenie również stan wiedzy uczestników, czy zmiana zachowań zdrowotnych mimo zaplanowania działań edukacyjnych. W tym celu można byłoby przeprowadzić krótką ankietę przy włączeniu uczestnika do programu i ponownie po realizacji działań programowych. Należy te elementy te uwzględnić - zaleca RP AOTMiT.