Umowa z NFZ i jeszcze coś na boku?

NFZ/ms
14-04-2014, 13:36
Czy lekarz dentysta prowadzący działalność medyczną w formie indywidualnej praktyki lekarskiej może być stroną umowy z NFZ i jednocześnie udzielać świadczeń u innego świadczeniodawcy? - pytają dentyści OW NFZ w Lublinie.

Czy lekarz dentysta prowadzący działalność medyczną w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, ewentualnie, jako osoba fizyczna tworząca podmiot działalności leczniczej lub jako osoba wchodząca w skład spółki cywilnej tworzącej podmiot leczniczy może być stroną umowy z NFZ i jednocześnie udzielać świadczeń u innego świadczeniodawcy?

Odpowiedź jest negatywna. Z treści art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027 ze zm.) wynika, że „nie można zawrzeć umowy z lekarzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem.

Taki zapis wskazuje, że ograniczenie dotyczy świadczeniodawców, którzy są osobami fizycznymi, wspólnikami spółek cywilnych, które oczywiście mogą być organami założycielskimi podmiotów działalności leczniczej.

Należy pamiętać, że spółki cywilne nie są jednostkami organizacyjnymi, którym przyznana jest zdolność prawna. Taką zdolność mają wspólnicy spółki cywilnej, jako osoby fizyczne wyposażone w zdolność prawną i w zdolność do czynności prawnych. Stroną umowy są zatem wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna.

Bezprecedensowe w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. Już 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.