W Lublinie i w Łodzi miejsce dla nowych pracowników naukowych

ms
04-11-2013, 08:14
Oddział Stomatologiczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie poszukuje asystenta w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, a Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wykładowcy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii.
Osoby zainteresowane powinny składać dokumenty u kierownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM do 15 listopada 2013 r.

Od kandydatów wymaga się:
- posiadania tytułu magistra oraz tytułu zawodowego inżyniera techniki dentystycznej;
- znajomości metodyki nauczania przedmiotów na kierunku techniki dentystyczne, w tym umiejętności przygotowania dokumentów dydaktycznych: testy, egzaminy;
- co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami kierunku techniki dentystyczne;
- znajomości nowoczesnych technologii, szczególnie technologii wytryskowej oraz technologii CAD-CAM;
- czynnej znajomości języka obcego i czynnej znajomości języka polskiego (w przypadku cudzoziemców).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:
- poświadczona kserokopia dyplomów ukończenia studiów;
- zaświadczenie o posiadaniu znajomości metodyki nauczania przedmiotów na kierunku techniki dentystyczne, w tym umiejętności przygotowania dokumentów dydaktycznych: testy, egzaminy;
- zaświadczenie (certyfikat) poświadczający czynną znajomość języka obcego;
- poświadczenie znajomości nowoczesnych technologii, szczególnie technologii wytryskowej oraz technologii CAD-CAM;
- w przypadku cudzoziemców certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez państwową komisję poświadczenia znajomości języka polskiego jako obcego;.
Uwaga: dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Kontakt:
Lublin 20 - 093
ul. W. Chodźki 6 (lokalizacja tymczasowa)
e-mail 1wydzlek@umlub.pl
tel.: 81528 8924

***
Prodziekan Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłosił konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii UM w Łodzi.

Dokumenty należy składać do 22 listopada 2013 r. w Dziekanacie Oddziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

O przyjęcie na stanowisko mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia medyczne w zakresie właściwej dyscypliny i posiadają stopień naukowy doktora.

Wymagane dokumenty:
- podanie;
- odpis dyplomu ukończenia studiów;
- dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;
- świadectwo pracy;
- oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem zatrudnienia;
- zaświadczenie o specjalizacji;
- świadectwo zdrowia;
- życiorys;
- fotografię;
- świadectwo stwierdzające znajomość języka obcego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych);
- charakterystyka osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji, z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktację według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według International Citation Reports ( Impact Factor );
- prawo wykonywania zawodu.

Uwaga: uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Kontakt:
Dziekanat Oddziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251
pokój nr 209.

Bezprecedensowe w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. Już 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.