PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Potrzebne materiały, narzędzia i sprzęt stomatologiczny

ms
15-04-2014, 08:05
Potrzebne materiały, narzędzia i sprzęt stomatologiczny Potrzebne materiały, narzędzia i sprzęt stomatologiczny (Instytut Stomatologii w Krakowie) źródło: Google Maps
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny: ogłaszają przetargi na dostawę stomatologicznych: materiałów, narzędzi i sprzętu.

Dostawa opatrunków, wyrobów jednorazowego użytku, materiałów stomatologicznych i ortodontycznych, narzędzi i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n.med. Zbigniewa Żaka w Krakowie

Pakiet I Opatrunki
Pakiet II Wyroby jednorazowego użytku
Pakiet III Materiały stomatologiczne
Pakiet IV Narzędzia
Pakiet V oraz VI Materiały ortodontyczne
Pakiet VII Sprzęt medyczny (zamówienie obejmuje: zakup, dostawę, montaż i szkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi zakupionego sprzętu).

Kod cpv: 331411104

Data składania ofert: 23 kwietnia 2014 r., godz. 9:00
Termin związania ofertą: 30 dni

Kontakt:
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie,
ul. Batorego 3,
31-135 Kraków,
Sekcja Administracyjno - Gospodarcza,
pokój 412, IV piętro
tel. 12 633 76 18
www.wps.com.pl
e-mail: sag@wps.com.pl


Dostawa materiałów do sterylizacji dla SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie.

Materiały muszą być nowe, pochodzić minimum z 2013 roku, pakowane i dostarczane w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych.
Przedmiot zamówienia musi posiadać:
- dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami: ustawa z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).
- certyfikat jednostki notyfikującej dla wyrobów medycznych,
- odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski ( odpowiednio dla każdego przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy) wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. Dz.U. Nr 107 poz. 679).
- w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych, inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.

Termin przydatności do użycia powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do zamawiającego.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:
- zaprogramowanie dozowania oferowanych środków dezynfekcyjnych ( poz. nr 32,33,34 w tabeli) w posiadanych przez zamawiającego myjniach,
- dostawę wraz z transportem do wskazanego przez zamawiającego pomieszczenia.
Kod cpv: 331910005
Data składania ofert: 16 kwietnia 2014, godz. 9:00
Termin związania ofertą: 30 dni

Kontakt:
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
ul. Montelupich 4
31-155 Kraków
pok. nr 57
tel. 12 4245424
e-mail: emroczek@uks.com.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny: dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

POLECAMY W SERWISACH