PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

OIL w Warszawie zapewnia ubezpieczenie OC (zakres obowiązkowy) w ramach składki członkowskiej

jsz
26-05-2015, 13:20
OIL w Warszawie zapewnia ubezpieczenie OC (zakres obowiązkowy) w ramach składki członkowskiej PZU ubezpiecza lekarzy dentystów z OIL w Warszawie (foto: freedigitalphotos)
Od 1 czerwca 2015 r. wszyscy lekarze i lekarze dentyści zrzeszeni w OIL w Warszawie, którzy opłacają składkę członkowską w wysokości 60 zł miesięcznie, otrzymują możliwość ubezpieczenia OC.

- Takie rozwiązanie to nowość w samorządzie lekarskim, ale od lat z powodzeniem sprawdza się w samorządach prawniczych - podkreśla Andrzej Sawoni, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie - Skorzystaliśmy z tych doświadczeń i dzisiaj możemy być dumni, że nasza Izba, jako pierwsza wśród izb lekarskich, oferuje swoim członkom nowatorski program ubezpieczeniowy.

Jakie warunki programu?
Do programu może przystąpić lekarz dentysta, który spełnia następujące warunki:
- jest członkiem OIL w Warszawie;
- opłaca składkę członkowską w wysokości 60 zł miesięcznie;
- nie zalega z płatnością składek.
- wypełni i prześle OIL formularz danych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Od kiedy ochrona ubezpieczeniowa?
Każdy lekarz dentysta, który przystąpi do programu, otrzyma certyfikat objęcia ochroną ubezpieczeniową obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca, w którym wygasa obecne ubezpieczenie obowiązkowe lub dobrowolne.

Czego dotyczy program?
W ramach programu lekarze dentyści, w zależności od formy wykonywania pracy, mogą zostać objęci obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Lekarze dentyści zobowiązani do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, to ci, którzy prowadzą praktyki lekarskie.

Warunki tego ubezpieczenia reguluje rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. nr 293 poz. 1729).
Lekarze dentyści, którzy nie są zobowiązani do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, to ci którzy przede wszystkim zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę lub innych umów w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

Zarówno jeśli chodzi o ubezpieczenie obowiązkowe, jak i dobrowolne, w granicach sumy gwarancyjnej 75 tys. EUR - w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 tys. EUR - w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, ubezpieczyciel dodatkowo jest obowiązany zwrócić ubezpieczonemu lekarzowi:
- uzasadnione okolicznościami zdarzenia koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody, między innymi: koszty wynikające z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego, w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, nawet jeśli okazały się bezskuteczne;
- niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjęte na polecenie lub za zgodą PZU SA, m.in.:
- - uzasadnione koszty wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z PZU SA, przez ubezpieczonego lub poszkodowanego, w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody, a także koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi;
- - niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU SA;
- - niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym w sądzie, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, o ile PZU SA zażądał powołania obrony lub wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów;
- - koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego, oraz koszty opłat administracyjnych, jeżeli PZU SA wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lekarza dentysty. Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody wyrządzonej rażącym niedbalstwem.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH