PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto chce leczyć zęby żołnierzom

js
21-01-2016, 10:57
Kto chce leczyć zęby żołnierzom Przetarg na leczenie zębów żołnierzom (foto: freeimages)
Poszukiwany jest chętny do świadczenie usług stomatologicznych na rzecz jednostek wojskowych z rejonu: Świętoszowa, Bolesławca, Żagania i Głogowa.

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r.
Kryterium wyboru ofert: najkorzystniejsza cena.
Oferty przyjmowane są do 22.01.2016 r. do godz. 10.00
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń stomatologicznych: ok. 150.

Kontakt:
Zamawiający: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
59-726 ŚWIĘTOSZÓW 
ul. Saperska 2
mail: m.martynska@wp.mil.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 43wog.wp.mil.pl

Do udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia upoważniona jest Paulina Andrzejewska tel. kom. 690 114 588, Małgorzata Martyńska tel 261 686 352.

Dodatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty i materiały stomatologiczne przysługują żołnierzom zawodowym w zakresie:
- oceny stanu układu stomatologicznego na podstawie zdjęcia pantomograficznego, wykonywanego nie częściej niż jeden raz w roku;
- stomatologii zachowawczej z endodonacją:
a)    opracowanie i wypełnienie ubytków próchnicowych kasy od I do V według Blacka oraz ubytków pochodzenia niepróchnicowego z użyciem materiałów kompozytowych światłoutwardzalnych, cementów glasjonomerowych i ćwieków okołomiazgowych;
b)    leczenie endodontyczne z wypełnieniem wszystkich kanałów w zębach bocznych przedtrzonowych i trzonowych z wykonaniem niezbędnych radiogramów zębowych,
- chirurgii stomatologicznej – resekcja wierzchołka korzeni zębów w obu łukach zębowych z dopełnieniem wstecznym;
- chorób błon śluzowych i przyzębia:
a)    kiretaż otwarty;
b)    założenie opatrunku periodontologicznego;
c)    usunięcie złogów nazębnych raz na kwartał w obrębie całego uzębienia.

Wykonawca usług medycznych ponosi pełną odpowiedzialność za jakość świadczonych usług medycznych, zobowiązuje się także do wykonania usługi z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną i standardami postępowania.

Gabinety stomatologiczne, w których będą realizowane świadczenia, muszą spełniać standardowe wymagania, określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 26 czerwca 2012 r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r, Nr 123, poz.739), a sprzęt medyczny posiadać atesty i dopuszczenia określone przez ministra zdrowia.

Realizacja usług odbywać się będzie na podstawie skierowań wystawionych przez jednostkę wojskową na leczenie stomatologiczne, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra obrony narodowej z 8 września 2011 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. z 2011 r., Nr 210, poz. 1252).

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji realizowanych usług medycznych i przekazywania zamawiającemu, wraz z fakturą, wykazu zawierającego m.in: imię, nazwisko, nr PESEL żołnierza, nazwę jednostki kierującej, datę, rodzaj i cenę udzielonych świadczeń.

Zamawiający wymaga aby dentysta wystawiał zaświadczenie o ukończonym leczeniu.

Należność za wykonane usługi będzie opłacana przelewem na konto bankowe właściciela gabinetu dentystycznego jeden raz w miesiącu (30 dni od dostarczenia faktury).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
przetargi   próchnica   leczenie stomatologiczne  

POLECAMY W SERWISACH