PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto chce leczyć aresztantów?

ms
09-10-2017, 11:29
Kto chce leczyć aresztantów? Oferta leczenia zębów więźniów (foto: pixabay)
Konkurs ofert na leczenie stomatologiczne osadzonych w zakresie stomatologii ogłosił dyrektor Zakładu Karnego w Nowogardzie.

Świadczenia udzielane będą w ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego w Nowogardzie.

Oferent biorący udział w konkursie powinien:
- posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza,
- prowadzić indywidualną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t. j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277 poz. 1634 ze zm.),
- posiadać oświadczenie o niezaleganiu z opłatami składek ZUS na ubezpieczenia społeczne,
- być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i na okres wykonywanej usługi,
- być wpisany do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- być wpisany do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,
- przedstawić orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 25 października 2017 r.

Umowy zostaną zawarte na okres od 25 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy, obowiązującym formularzem można zapoznać się w kadrach Zakładu Karnego w Nowogardzie w dni powszednie w godzinach 8:00 – 13:00

Oferty należy składać w sekretariacie (budynek administracji): Zakładu Karnego w Nowogardzie ul. Zamkowa 7 72-200 Nowogard do 13 października 2017 r. do godz. 11:00 - na obowiązującym formularzu, pisemnie, w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem: „Konkurs ofert na usługę stomatologiczną”.

Otwarcie ofert: 13 października 2017 r. do godz. 12:00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert. 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
konkursy  

POLECAMY W SERWISACH